Anti - soul agenda

30.10.2020 21:39

Záměrné odpojení mysli od duše je nesmírně destruktivní a škodlivé pro všechny lidské bytosti. Tato skutečnost přispívá k destruktivnímu chování takto odpojených lidí. Lidé bez duše se chovají podobně jako naprogramovaní roboti. Jsou formováni vymýváním mozků hromadnými sdělovacími prostředky, které je nutí, aby přijímali rozhodnutí na základě sobeckých tužeb a potřeb, které jsou oproštěny od jakýchkoli emocí a autenticity. Vše vede k jedinému cíli, k transhumanismu. Dnes se řeší jakékoli psychické trauma, odpojení mysli a duše pomocí chemických léků, tím je jedinec zbaven kontroly nad svým bio- neurologickým systémem a stává se celoživotně závislým na farmaceutickém průmyslu. Podáváním syntetických drog (léků) k narušení bio-neurologického fungování dále zhoršuje a poškozuje tělo duše, takže je téměř nemožné, aby člověk zažil ztělesnění duše nebo vnímal podstatu své duše. Bohužel odpojením od své duše lidé nezískají vyšší vědomí nebo vyšší schopnost smyslového vnímání. Abychom mohli vnímat mimo iluze hmotného světa nebo třetí dimenzi, musíme se spojit se svými duchovními těly. Když navážeme spojení s vyššími dimenzemi vědomí, začneme vnímat mnoho vrstev duchovně- energetické povahy naší reality. Pozemšťané nebyli informováni o mimozemské povaze našeho skutečného původu ani o pravidelném zásahu a kontrole, kterou v planetárních záležitostech provádějí mimozemšťané. Masová populace neví nic o existenci mimozemšťanů, je neustále držena ve lži a bludu vědeckého ateismu, který má zásadní význam při formování současných systémů, které kontrolují oblast vědy, medicínu a veškeré vzdělávání, které jednoznačně potvrzují, že jsme v celém velkém vesmíru jediní a žádné mimozemské civilizace neexistují. Anti- soul agenda se snaží vytvořit rozdělení polarizací lidského myšlení v neustálé opozice, které budou za každou cenu bránit své argumenty. Tvrdí, že neexistují věrohodné vědecké důkazy o existenci Boha, Duše, Ducha. Jak ale dobře víme, neexistují žádné vědecké důkazy, které potvrzují a popisují:

Proč a jak se zamilováváme.

Jak hluboké emocionální vazby mezi lidmi telepaticky komunikují.

Lidská komunikace s mnoha druhy nadpřirozených sil a entit.

Transcendentální, intuitivní a empatické zážitky vědomí v jednom okamžiku.

Synchronní události, které mají v našich životech hluboký smysl bez zjevného logického důvodu.

Zážitky blízké smrti (NDE), důkaz posmrtného života nebo projekce duše do jiných dimenzí.

Milióny lidí celého světa mají tyto zážitky vědomí bez ohledu na to, jaký systém víry vyznávají. Současně pojímaná věda nebude nikdy schopna vysvětlit tyto zkušenosti vědomí související s naší duší pomocí empirických údajů.

 

                                                    Rozdělení mysli a duše

Bez této kritické znalosti duše, jak existuje dnes psychiatrie, skrytě zhoršuje duchovní zneužívání NAA prostřednictvím metod sociálního a biologického inženýrství. Funguje tedy k posílení metod lékařské péče, které vyvolávají štěpení mentálních těl , a  které v konečném důsledku přispívají k rozbití  lidských duší. Sociální inženýrství je druh kontroly mysli, který se snaží prolomit soukromí lidí a získat tím znalosti a informace, které pak sociální struktura překroutí v dezinformace a tím může převzít kontrolu nad jejich chováním. Primární metoda se aplikuje prostřednictvím šikany, zastrašování, kontrolou vnímání, vyvoláním osobních a hromadných obav, skutečných nebo falešných, přesně takových, které splňují jejich cíle.  Agenda proti duši zahrnuje též správně orientovanou psychiatrickou lékařskou péči, která je plně řízena a regulována pouze zájmy západních lékařských a vojenských korporací. Těmto korporacím jde jen a jen o zisky, které generují z fyzických patologií, které samy vyvolaly, aby mohly provést diagnostiku veřejnosti pomocí svého katalogu farmaceuticky léčitelných poruch a nemocí. Vyvolání a udržování chorobných stavů za účelem vytváření celoživotních spotřebitelů farmaceutických preparátů nejen významně potlačuje lidské vědomí, ale také těmto korporacím celosvětově generuje miliardové zisky. Kombinace masivně rostoucích korporátních zisků z léků, poškození fungování prostřednictvím předepsaných farmaceutických přípravků, standardizace psychiatrických diagnostických kategorií pro agendy dehumanizace a lékařského zacházení s lidmi jako s entitami bez duše, vytváří dokonalou frontu NAA( Negativní mimozemská agenda ).To jim dovoluje v prosazování neetických standardů lékařské péče, které se záměrně používají k oddělení mysli od duše, což přispívá k vytváření odpojených a násilných lidí. Zdravotníci a pacienti jsou indoktrinováni, aby zneužívali své bližní dle potřeby, tím je zbavili lidské důstojnosti, volby a dobrých životních podmínek, to vše ve jménu zdravotní péče. Mnoho bytostí se tím stává zranitelnými a zmatenými, což je zbavuje ochrany vůči všem druhům podvodu a temné manipulace. To vede ke snadným formám ovládání mysli, sociálnímu podmínění přijetí  antihumánního  chování, závislost na lécích, v domnění , že pilulka vyléčí problémy, vážné utrpení v chorobných stavech a nakonec posednutí temnou silou. Když dokážeme porozumět širšímu obrazu toho, co se děje na Zemi, důvody této dehumanizační agendy v psychiatrické a lékařské oblasti budou stále jasnější. Tyto lékařské struktury kamuflují primární motivaci, což je generování miliardových zisků, za pomoc lidem v hledání nových léků proti zhoubným nemocem. Např. lékařská výzkumná organizace  věnuje grantové miliony od farmaceutických společností k hledání léku na rakovinu, ale ve skutečnosti nikdo najít lék nechce. Výzkum už trvá desítky let, ale ještě nikdo s lékem nepřišel. Tyto fiktivní společnosti ve skutečnosti všechny peníze přesouvají lidem, kteří jsou napojeni na NAA.

 

                                                    Kultura smrti

Současná 3D časová osa, na které lidé za posledních 100 let existovali, byla vytvořena pomocí technologie Mind Control, násilné zábavy a prediktivního programování v médiích na podporu kultury smrti. Sociální inženýrství je druh ovládání mysli, který se snaží manipulovat s lidmi, porušovat jejich soukromí a získávat tím informace o jejich životě. Dnes již mnoho lidí není schopno rozpoznat a identifikovat jasné známky programování kultury smrti. Vše bylo dokonale propleteno do mnoha každodenních struktur společnosti. Struktury kontrolorů propagují a finančně odměňují všechny organizace a média, které podporují programování kultury smrti do našeho světa. Kultura smrti vytváří myopickou mentální polarizaci pozornosti na čistě fyzické vjemy a hmotné pronásledování.  Neexistuje ani morální ani etická odpovědnost za důsledky činů, které způsobují rostoucí bolest a utrpení světa. Tradičnímu programování kultury smrti se daří ve výrobě, marketingu, využívá se lidského utrpení, bolesti a traumat pro šíření destruktivního životního stylu, který vede k masovému zabíjení, nemocem a otroctví. Pokud nemůžeme identifikovat nebo rozpoznat, jak programování kultury smrti způsobilo velké škody, které ovlivnily náš osobní život, děti, rodiny, komunity, podniky a národy, nepochopíme, co musíme v sobě změnit, abychom uzdravili naší společnost.

                                       Antihumánní agenda

Antihumánní agenda má za úkol popírat existenci individualismu a individuální duše a odmítnutí zacházet s lidmi jako s jedinečnými samostatnými bytostmi.

Jednotlivci by měli být považováni za kompetentní na základě jejich vlastního prokázaného chování a osobních zásluh, měli by vědět, že všechny jedinečné duše na Zemi patří lidské rase a jsou hodné úcty, důstojnosti a příležitosti. Barbarské a kruté chování, které přijaly za své kultury zasažené chudobou, zaměřených na přežití a násilí, musí být napraveno odstraněním příčiny a převýchovou.

                                    

Zdroj:  www.energeticsynthesis.com

            Lisa Reneé

Překlad a úprava: Nora Boudicca