ETICKÝ KODEX ČLOVĚKA

09.07.2014 23:11

Etický kodex člověka obsahuje zásadní informace o stvoření člověka, jeho údělu a poslání dle záměru Stvořitele. Kodex informuje , že člověk  byl stvořen  jako polydimenzionální  bytost , jeho nejvyšší částí ( podstatou) je sekvence samotného Stvořitele i Božské Matky, čímž  je jejich přímým potomkem a je mu určeno, aby jako mladičký bůh duchovně vyspěl , dorostl nejvyššího vědomí, nabyl zkušeností, zbavil se  nečistot ducha plynoucích z nedokonalostí, omylů a strachu. Po ukončení duchovní evoluce  a vědomí v páté dimenzi  má další duchovní vývoj probíhat již mimo oblast hmotného světa , protože dle druhého  plánu Stvořitele se má vyspělá a duchovně čistá lidská bytost, mající plně rozvinuté tvořivé vědomí, spojit s Božskou Trojicí, aby bylo dosaženo cíle plánu- dokonalého úplného vesmírného vědomí. Na konci pobytu  ve sféře „hrubohmotného“  světa vrcholí zápas mezi Dobrem a Zlem, mezi Světlem a Tmou, jehož je lidská bytost bezprostředním účastníkem. K tomu, aby lidská bytost mohla správně porozumět svému poslání a údělu a zápas se Zlem v sobě ukončit vítězstvím vlastní dobré a svaté podstaty, slouží právě etický kodex  člověka , jehož podstatu lze shrnout do těchto bodů:

  1. Neber život jiným tvorům, ani lidem, ani zvířatům, pokud sám neovládáš tajemství darování života. Jedinou výjimkou může být získávání nezbytné potravy, regulace přemnožení nižších organizmů a sebeobrana. Všechny způsoby zabíjení živých tvorů  pro svou kratochvíli či potěšení vydávané za“ sportovní lovy“  jsou barbarstvím a svědčí o nízké kulturní a duchovní úrovni „ sportovních lovců“, jejichž karma je zatěžována utrpením ničených tvorů. Vždy , když v utrpení umírá živý tvor, uvolňují se kvanta černé energie ovlivňující chaos astrálních energetických polí.  Dokud budou lidé zbytečně týrat a zabíjet nižší tvory , dotud musí počítat se zpětnými astrálními údery vírů  černé energie, které se v hmotném světě projevují katastrofickými důsledky jako jsou záplavy, tornáda, ničivé cyklony, zemětřesení, náhlá oživení činnosti vulkánů a podobně. Stejného původu jsou rasové a náboženské války vybuchující v okamžiku, kdy se černá energie stává dále nezvladatelnou. Víry astrální černé energie mají značnou tendenci vracet se na místo svého vzniku, a tak vyvolávají utrpení na určitém území velmi často i po uplynutí značného času od data tragických událostí. Je pravidlem, že v těchto územích se inkarnují bytosti zodpovědné za vyvolání utrpení, aby se poučili o důsledcích vlastních dávných činů.  Nic na  Zemi se neodehrává náhodou, žádný člověk není postihován neštěstím hrou náhody, ale jedná  se o vyrovnání starého komického dluhu. Pokud tě postihlo neštěstí a bolest, neobviňuj ani Stvořitele ani prozřetelnost, ale pečlivě prohlédni svůj komický záznam, určitě v něm nalezneš nevyplněnou kolonku „má dáti“

 

  1. Ovládej své myšlenky , protože to jsou šípy pronikavé mocné energie .Myšlenky o nenávisti, zlobě , zášti, pomstě  a utrpení určené jiným lidem či živým tvorům jsou projevy stvoření střel nebezpečné černé( negativní) energie a buď si jist, že po čase se k tobě vrací, často v mnohem mocnější podobě jako bumerang, aby splynuly se zdrojem svého vzniku. Pokud volíš cestu odplaty za příkoří, mstu za utrpení či urážku a vztek ovládl tvůj rozum, pak věz, že ubližuješ sám sobě- budeš totiž tím posledním v řadě koho tebou stvořená černá energie zasáhne a před ní nenalezneš záchrany. Buď si jist, že pokud ti ubližují jiní, je tím vinna jejich hloupost pramenící  z nízkého stavu vědomí nebo trauma utrpěné od jiných, se kterým si nevědí rady a mstí se svému okolí.  Netas zbraň proti raněnému na srdci, jehož duši stravuje horečka utrpení. Můžeš-li  ošetři jeho rány, nemůžeš-li z jakéhokoli důvodu, odstup a nejitři ran.

 

  1. Tento život , tato inkarnace , tento současný životní úděl je jen tvůj. Žiješ jej, trápíš se , raduješ a učíš se pouze sám za sebe a pro sebe . Nezasahuj jiným lidem do jejich života jinak než přátelstvím, soucitem, láskou a pochopením, neovlivňuj jejich volbu, ani nepodřizuj své vůli, protože pak zasahuješ do jejich karmy a také do ní vstupuješ  se všemi důsledky jejího zpětného odrazu.  Své děti vychovávej s láskou, porozuměním a veď je důsledně  k pochopení a dodržování zásad etického kodexu člověka. Pamatuj, že v tvých dětech jsou inkarnovány bytosti splácející svůj dluh, který může být do značné míry propojen s tvým karmickým  údělem. Utrpení a příkoří způsobovaná dětem, způsobí hluboké narušení tvé vlastní karmy a ta tě v tvé příští inkarnaci postaví do jejich role, abys pochopil podstatu a hloubku svého provinění. Nesnaž se „zachránit svět“ , pokud jsi nebyl k tomu povolán. Za obecné události přijímej pouze tolik odpovědnosti, kolik odpovídá tvým možnostem tyto události účinně ovlivnit, například emisí své vlastní pozitivní energie. Útoky zla  a nápory temné energie  nezastavuj násilím, protože je to neúčinné a tvé duchovní možnosti ti účinné duchovní zbraně k boji proti Zlu neposkytují. Násilná akce proti zlu  skončí tím, že budeš zasažen zpětným odrazem své vlastní energie zesílené interferencí s temnou energií. Pozitivní energií  dokážeš velice účinně  anihilovat temnou energii i nápory zla.

 

  1. Neshromažďuj více majetku a moci, než nezbytně potřebuješ k uskutečnění tvého poslání v současné inkarnaci. Mnoho majetku a moci přitahuje Zlo jako magnet železné piliny. Žij střídmě, aby se dostalo životních potřeb i na  druhé.  Pamatuj, že v čase tvého odchodu z tohoto světa  zůstane  tvůj majetek, moc i proslulost na Zemi a pro tebe budou v dalších životech bezcenné jako suché loňské listí rozváté větrem. S sebou si odneseš pouze bilanci svých činů zaznamenaných karmou a též poznání a zkušenosti  získané  na duchovní cestě k Pravdě.

 

  1. Toto pozemské „ předpeklí“ představuje tvrdou životní zkoušku, cosi jako nepříjemnou, ale nutnou služební cestu, nezbytnou pro naplnění uloženého poslání v dané inkarnační etapě. Uvědomuj si neustále, že na Zemi není náš skutečný domov, třebaže Země je překrásná, tvůj skutečný duchovní domov je  nesrovnatelně nádhernější. Proč plnit své poslání ledabyle během mnoha inkarnací, když služební cestu lze zkrátit na minimum pečlivým a obětavým naplněním svého komického účtu? Když do duchovního domova odcházejí ti, které miluješ, nezdržuj je svým smutkem a nářkem. Splnili své poslání a tak jim přej návrat tam, kde je tak nádherně doma a těš  se na setkání s nimi, protože čas zde nehraje žádnou roli.

 

  1. Stvořitel pro tebe , člověče, a pro celé lidstvo připravil tuto nádhernou planetu s divukrásnou přírodou, osadil ji živými tvory, aby ti pomáhali a stali se tvými přáteli. Bůh tě ustanovil hospodářem na Zemi a dovolil ti, abys těžil z jejího bohatství a do ní vkládal svou píli, pot, lásku a též, abys ji v těžkých časech chránil a pomáhal. Vše živé i neživé v přírodě je s tebou, člověče, v bezprostředním bratrství a vkládá do tebe svoji důvěru. Pečuj o to, aby ptáci měli čistý vzduch, vodní žoužel čistou vodu, rostliny zdravou úrodnou půdu a zvířata dostatek poklidu. Pokud budeš dary přírody plýtvat a bezohledně drancovat životní  zdroje a své okolí znečišťovat jedovatými plyny či obtížnými toxickými odpady své nerozumné činnosti, pak počítej s jistotou s tím, že tvá  příští inkarnace tě postaví do toho prostředí, jaké jsi vytvořil, či pomohl vytvořit a bude to zcela spravedlivé. Jak se ti bude žít uprostřed špíny, neřádu, zápachu, když budeš pít jedovatou vodu a jíst nečisté potraviny.

 

  1. Snaž se být zdrojem výhradně  pozitivní ( bílé) energie tím, že na zlé útoky nebudeš reagovat větším zlem a nenávistí, ale  laskavým pochopením a soucitem.  Ti, kteří ti ubližují, jsou v podstatě nešťastní ubožáci sražení na kolena svou vlastní přetěžkou karmou. Jsou to bytosti strádající nedostatkem lásky, pochopení a opuštěnosti. Již tím, že miluješ své děti, svého manžela, přítele či přítelkyni, rodinu, vytváříš pole intenzívní bílé energie  a tebe i tvé milované chrání. Rodiče, kteří vedeni svými sobeckými zájmy rozbíjejí manželství a opouštějí své děti, vytvářejí podmínky ke vzniku těžkého doživotně působícího traumatu, který naleznou přesně zapsaný ve své karmě a ta jim  uloží příští inkarnaci  prožít obdobné trauma  jaké způsobili svým dětem. Upírat dítěti lásku matky a otce je stejně těžké komické provinění jako zabití člověka, což si stále mnoho rozvedených manželů neuvědomuje.

 

  1. Člověk je nesmrtelnou polydimenzionální bytostí a jeho hmotné tělo má úlohu pouhého ochranného obalu, jako je například pracovní kombinéza nebo skafandr  pro práci pod vodní hladinou. Když se kombinéza či skafandr nošením opotřebují, vymění se za nové. Stejně tak člověk na konci svého inkarnačního údělu odkládá hmotné opotřebované tělo, aby v další   inkarnaci  získal  nové, zdravé a výkonné tělo. Z toho důvodu je strach před smrtí, představující odložení opotřebovaného hmotného těla, zcela zbytečný a nemístný, protože jako lidská bytost neumíráme a nemůžeme zaniknout a naše vědomí je nesmrtelné.

 

  1. Sebevražda není řešením zlé situace, ba ani únikem ze zdánlivě neřešitelných problémů, protože sebevraha postaví karma v příští inkarnaci do téže situace, a to tolikrát, než lidská bytost nalezne přijatelné řešení.  Na nové tělo pro příští inkarnaci však obvykle sebevrah čeká velmi dlouho a nezřídka je toto přidělené tělo postiženo tělesnou vadou nebo vážným postižením některých orgánů, aby si lidská bytost uvědomila cenu takového božího daru, jímž je hmotné tělo pro inkarnaci člověka. Jediným omluvitelným důvodem sebevraždy může být pouze dlouhé a bolestivé umírání bez naděje na vyléčení, nebo když svým pokračujícím životem člověk ohrožuje jiné, ale takové situace jsou výjimečné.

 

  1. Pamatuj , že tvůj současný život na Zemi je karmickou reflexí všech tvých minulých inkarnací. Jsi-li stíhán nepřízní osudu, neštěstím, nemocemi či úrazy, není to náhodou a děje se ti podle karmického určení, nebo jde o postih za tvá provinění v minulých životech, za tvá selhání a nedostatek lásky k lidem i k živým tvorům. Příčina tragédie, jíž jsi postižen, leží vždy v tobě, v tvých minulých zlých činech, za které nyní platíš. Pokus se proto najít v sobě sílu nezbytnou k pochopení , že karma představuje absolutního nepodplatitelného soudce, pokorně přiznej svou vinu a hledej cestu vedoucí k nápravě dávných utrpení, jež jsi způsobil. Své dnešní potíže a bolesti nesvaluj ani na nezájem Stvořitele, ani na své bližní, protože jen ty sám jsi původcem. Věř sobě a buď především sám k sobě upřímný a zcela otevřený, rozhodni se konečně hledat správnou cestu svého života  a tvoji  Strážci ti ochotně pomohou. Žij tak, aby ses nemusel stydět sám před sebou, miluj svět, lidi i vše živé v Přírodě. Pak budeš žít v harmonii s Vesmírem lehce, naplněn krásou poznání Pravdy. Přeji ti příteli, abys nalezl správnou stezku vedoucí k Pravdě a tvé duchovní srdce přetékalo láskou, přátelstvím a soucitem, přeji ti duši plnou Slunce.

 

 

Ivo Wiesner „ POUTNÍCI DO ZEMĚ ANDĚLŮ“