GAMBIT MAHÁTMŮ

05.05.2016 13:41

                                     JSOU SKUTEČNĚ ALIENS NA ZEMI?        

 

    Hovoří se o tom, že Zemi od konce II. světové války až dosud údajně navštívili zástupci přibližně sedmdesáti různých mimozemských civilizací ( Aliens), přičemž převážná většina z nich byla hvězdnými turisty, obchodníky, etnografy či náhodnými návštěvníky a k Zemi je žádné zájmy, mimo pochopitelnou turistickou zvědavost, nevázaly.  O Zemi, kdysi známou pod jmény Terra, Bhumi, Adamah či Shan, projevuje značný zájem několik poměrně velkých skupin mimozemšťanů  ( Aliens) :

  1. Lyranští humanoidi ( Andromédská rada Galaktické federace Světla)

  2. Siriani

  3. Drakoni ( Reptiliani z Federace α- Draconis, známí také jako „ Bezbožná šestice“)

  4. Deros

  5. Dows

  6.  Žabí mágové

  7. Orange reptiloids

  8. Elohim( Ashtar Collective Space Forces, Gizeh Inteligence, Jehowah)

  9. Terrani( Ultraterrani)

 

1) Lyranské humanoidní civilizace-   jsou zčásti genetickými předky lidstva, přesně vzato hmotného lidského těla. Od člověka entity Adamah Kadmon se liší tím, že nemají duchovní tělo s duší (božskou sekvenci) a pravděpodobně postrádají i astrální tělo nebo jeho vyspělejší formy nezbytné pro existenci v šesté až osmé dimenzi. Jsou velmi starou geneticky původní rasou, která pochází z jedné vzdálené galaxie. Usídlili se v oblasti Lyry, kde se poklidně vyvíjeli 40 miliónů let jako mírumilovná společnost žijící v harmonii s Přírodou. Tvořili několik rasových skupin odlišujících se barvou pokožky, vlasů, očí a tělesnou výškou. Dvě skupiny z těchto ras, bílí lyranští obři, lyranská rudovlasá a lyranská hnědá rasa typově náleží do skupiny kavkazských plemen (Indoevropanů) a především od nich pochází část genotypu (DNA) současného lidstva, ale i všech humanoidů Galaxie. Jako genetičtí rodiče se k lidské civilizaci chovají ohleduplně a ponechávají nám čas i prostor k rozvoji vycházejícímu z vlastních vnitřních sil naší rasy. Jsou nositeli filozofie humánní mírumilovné a přátelské spolupráce všech inteligentních entit ve stvořeném vesmíru a odmítají všechny formy imperialismu, vnucování norem života a agresivní akce vůči mírumilovným entitám. Z jejich iniciativy byla před mnoha lety vytvořena Galaktická federace Kondroscan, spojující například civilizace Hyad (Tauru), Epsilon Eridani, α- Centauri, Vegy, Procyonu, theta- Ceti, Erry, Iummi, Taygety( Plejád) a další, k obraně proti invazi  nehumanoidních civilizací ( Drakonů, Deros). Součástí této federace byla i Terra ( Země) , v té době osídlená  mírumilovnými civilizacemi  Murianů ( říše Mu) a gobijských Thandů ( Shanů). Posléze, když Federace přesáhla hranice Galaxie, bylo vytvořeno nové společenství Galaktická federace Světla řízené Andromedan Councilem (Andromedskou nejvyšší radou) zahrnující 139 hvězdných systémů v osmi galaxiích s více než 200 000 hvězdnými národy, konfederacemi a aliancemi. Se svým počtem 135 miliard humanoidů patří mezi nejpočetnější civilizace. Základní pilíře Galaktické federace Světla tvoří velice duchovně a eticky vyspělé civilizace hvězdných systémů Andromedy, Arkturu, Bellatrix, Pegasa, α- Centauri, Folmahautu, Mintajy, Procyonu a theta- Ceti. Andromedská rada sleduje přítomnost cizích civilizací na jednotlivých planetách a přísně kontroluje jejich zasahování do evoluce jiných ras. Údajně připravují opatření, která mají po roce 2003 natrvalo vyloučit přítomnost a zasahovaní nehumanoidních ras, zejména do života humanoidních ras, zejména do života pozemské civilizace lidí, takže lidé se mají pokojně vyvíjet bez vnějších zásahů nejméně dalších 5 723 pozemských let (toto číslo je přepočtem andromédského času na pozemský). Podle informací pocházejících od Brantona ( Dreamland in the Rockies) a od A. Colliera  má Andromedan Council na Zemi údajně několik dobře střežených základen pod horskými komplexy Mount Shasta, Grand Teton, Banff a Mont Blanc, především Starfleet Base pod horou Panamint  v oblasti Death Valley, rozmístěnou v hlubokých přírodních jeskynních systémech, které byly upraveny dle potřeby personálu Starfleet Base. Tato základna má být jedna z nejstarších a největších v Galaxii a jejím posláním je monitorování činnosti Drakonů ( Reptiloidů ) a Deros v jejich podzemní základně Dulce. V dávných časech vytvořili první federaci Korenderiani a Arkturiani, kteří patří k nejstarším civilizacím stvořeného hmotného vesmíru a dosáhli již ve své duchovní evoluci úrovně páté dimenze (páté hustoty hmoty), která je poslední dimenzí hmotného světa, ve které ještě platí karmické zákony.  Korendiani a Arkturiané patří pravděpodobně k tvůrcům genotypu ( Mistrům- genetikům, mahátmům) současného lidstva (lidstva 5. kalpy, Homo sapiens sapiens var. cromagnensis). Podle dostupných zpráv byla genetická matrice tohoto nového pozemského lidstva vyšlechtěna na planetě Korender a odtud přibližně před 62 300 lety toto nové lidstvo převedeno na Terru (Země) a planetu Janus.  Část humanoidních lyranských civilizací odešla po invazi Drakonů do paralelního vesmíru DAL a osídlila tam 12 planet, které se spojily do Federace Koldas. Koldasiani jsou velmi technicky vyspělou, současně i spirituální a mírumilovnou civilizací, pocházející z lyranských kořenů. Vznik Galaktické federace Světla byl přímou reakcí na nečekané napadení mírumilovných civilizací žijících po tisíciletí na planetách systému Vegy, Orionu a Lyry, které byly známy také jako civilizace Královské dynastie Lyry, Královské dynastie Vegy a Královské dynastie Orionu. Útočníkem, který do této oblasti nečekaně vstoupil uměle vytvořenou červí dírou, byla imperialistická liga zvaná Pekelná šestice (Unholy Six), tvořena šesti prastarými reptiloidními technokratickými civilizacemi z α- Draconis. Tato liga šesti se spojila v imperialistickou alianci s další nehumanoidní civilizací Deros( Greys) z hvězdných systémů Aquilla, Capella, Bellatrix, Epsilon Bootes a Riegel. Nenadálé napadení krutě postihlo mírumilovné humanoidní civilizace Lyry. Drakoni zničili planety Bila, Teka a Merck, které odmítly stát se otroky Drakonů. Během tohoto přepadu zahynulo více než 50 miliónů humanoidních Lyranů. Tím by la zahájena první galaktická válka. Lyrané, kteří byli velmi technicky pokročilou,ale mírumilovnou humanoidní civilizací, emigrovali zčásti do systému Taygeta v souhvězdí Plejád, zčásti do soustavy Sol( naše Slunce) a usídlili se na planetách Tir( Malona, Maldek), Terra ( Země) a na satelitu Malony jménem Marsala ( Mars). Prosluli jako učitelé a vychovatelé lidstva, především Nágové a Cachinové. Drakoni však své imperialistické tažení Galaxií neskončili a vedeni svou královnou Sutte před 439 231 slunečními roky (oběhy kolem Slunce) vstoupili červí dírou z oblasti Orionu do naší Galaxie v obydlených asteroidech, které dnes známe jako Měsíc a Phobos. Přibližně kolem 117 000 př. n. l., vedeni svojí instinktivní animistickou nenávistí a nesnášenlivostí vůči humanoidům, napadli lyranské humanoidy usídlené na Tiru, Zemi (Terra) a Marsu (Marsala). Tak byla zahájena druhá galaktická válka. V té době planety měly vůči Slunci odlišné postavení než dnes, protože Země obíhala na druhé orbitě od Slunce a na třetí orbitě byl umístěn Tir se svým satelitem Marsalou. Terranští humanoidi původem z Lyry byli v té době duchovně orientovanou mírumilovnou civilizací zemědělského typu a na válku nebyli v nejmenším připraveni. Podle zdroje Moreanae ( A. Collier) Drakoni historii a příčiny této války zahalovali clonami lží a demagogie, aby nevyšly najevo skutečné důvody agrese Drakonů. Lyrani usídlení na Zemi ( Terrani) v té době tvořili zvláštní  subrasu mající modrou až modrozelenou barvu pokožky, protože jejich krev byla modré barvy v důsledku obsahu mědi, vázané podobným komplexem, jako dnes železo v krevním barvivu hemoglobinu. Invazí vojsk Drakonské federace byla zahájena druhá galaktická válka, na jejímž konci byli útočníci poraženi a z větší části vyhnáni, ale planeta Tir byla roztržena a změněna v trosky, těžce byla poškozena i Terra (Země) a Mars, který se stal novou planetou sluneční soustavy. Další planetou pohybující se po velmi extrémní orbitě, se stala jedna z velkých trosek Tiru, kterou známe jako Nimiru ( Nibiru). Jelikož se na Zemi uchytila část přeživších Lyranů z Tiru a Marsaly, poražení Drakoni těsně před svým vyhnáním uskutečnili poslední ze svých zákeřných činů- upravili orbitu Nimiru tak, aby periodicky přicházela do kontaktu se Zemí (perioda 6 115 oběhů Země) a vyvolanými kataklyzmaty nedovolovala významnější rozvoj pozemských humanoidních civilizací. K prvnímu kontaktu Nimiru se Zemí došlo přibližně před 115 000 roky a další se opakovaly v již zmíněné periodě 6 115 let. Část Drakonů, která se ve zmatku  druhé galaktické války ukryla na Zemi v podzemí kontinentu, který dnes známe jako Antarktidu, se po několik tisíc let chovala přijatelně a vytvořila civilizaci Theros ( Thule). Změněné životní podmínky na Zemi, především pokles obsahu kyslíku z původních 34% na 21%, nepravidelné kolísání počasí, snížení průměrné roční teploty, zvýšení množství CO2 v ovzduší, zejména pak značně zvýšená radioaktivita pozadí a množství těžkých kovů v půdě a vodě, vedly k rychlé degeneraci i toho mála modré rasy Lyranů, která přežila útok Drakonů. Část z nich se ukryla v jeskyních v hloubi Země a později přešla do paralelní dimenze, kde se jejich organizmus postupně adaptoval na změněnou situaci tak, že komplexně vázanou měď v krvi nahradilo železo, protože krevní barvivo hemoglobin obsahující železo je odolnější vůči radioaktivnímu záření a dokáže i za nízkých teplot zásobovat tkáně dostatkem kyslíku. Části terranských humanoidů se podařilo odletět do oblasti Plejád ( Taygety). Humanoidi z Tiru a Marsaly , kteří přežili zkázu svých domovských planet, se usídlili na Zemi,v oblasti Gobi, Antiplana a ostrovní země Mu- Kui ( Mu- Ria) v Pacifiku a začali s obnovou zničené pozemské civilizace. Když pozemským drakonským Therosanům otrnulo po porážce v II. galaktické válce, zahájili přibližně před 50 000 roky opět válku s humanoidními pozemskými národy, především s pacifickými Muriany a gobijskými Thandy. Pomocí energetické zbraně  vyvolávající hlubinné tektonické otřesy, zničili zemi Mu ( Mu- Kui, Mu- Ria ) a značnou  část bujné přírody Gobi zdevastovali stejnými energetickými zbraněmi, podobně jako některé oblasti Altiplana, Sahary atd.                     

Muriané (známí i jako Cachinové či Nagoliani ) se stáhli do Barmy, Thandové zčásti odešli do paralelní dimenze a vytvořili tam civilizaci Aghartu ,zčásti odešli na dnes neexistující arktický archipelag a zde vytvořili civilizaci starými Řeky pojmenovanou Hyperboreoi. Když byli barmští Nagoliani asi před 22 000 roky  napadeni Atlanťany, odešli ze Země do Plejád (Plejáďané terranského původu), zatímco na Zemi pokračovala II. galaktická válka jako několik etap válek démonů. Hlavními aktéry válek démonů byli jednak rudá rasa Atlanťanů, jednak žlutá hybridní rasa (Mongolové, Japonci, Číňani), kteří jsou buďto produkty genetických manipulací Drakonů nebo jejich přímými potomky.  Z tohoto krátkého nástinu je zjevné, jak hluboce zasáhli v minulosti do historie humanoidní civilizace  Drakoni. Tvrzení drakonských genetiků, že oni jsou původní a nejstarší vesmírnou civilizací a humanoidní civilizace jsou pouze produktem jejich genetických alterací, je pouhou lživou mystifikací, sledující jako cíl manipulaci s vědomím, potlačení sebevědomí vlastní starobylé historie a vnitřní duchovní síly humanoidních civilizací, které  Drakoni tak dlouho systematicky ničili a devastovali. Všechny předcházející válečné akce Drakonů potvrdily zcela jednoznačně, že záměrem Drakonů je zničení všeho, co sami nemohou využít a vyhlazení všech humanoidních entit, které odporují jejich záměrům změnit je v otroky či potravu.

 

Část bílé lyranské rasy, ktrou dnes známe jako Plejáďany,Sumerany či Capellany ( Elohim) v čele se skupinou vůdců Aštor a Jehowah, se odtrhla a vytvořila skupinu Kamagol I, v jejímž čele stála entita Jehowah. Po smrti Jehowah (kolem roku 160 př. n. l.) se vedení ujímá Outsent a zakládá  společenství Kamagol II. jehož součástí je Ashtar Command Space Forces (základna na Orionu II) a Gizeh Intelligence ( základna v podzemí pod Velkou pyramidou v Gíze). Gízani v třicátých a čtyřicátých letech navázali těsné kontakty s A. Hitlerem prostřednictvím Společenství Thule a Vril Gesellschaft (Maria Orsič a Sigrun ). Od těchto Aliens pochází všechny technologie, kterými Němci překvapovali Spojence během II. světové války. Domnívám se, že samotné odtržení entit společenství Kamagol I a Kamagol II od zbytku lyranské civilizace, nelze jednoduše považovat za renegátství, protože tato část humanoidní civilizace již dále nechtěla být trpným cílem drakonských útoků, proto hledala vlastní cestu jak této hrozbě čelit. Vytvořila mnoho nových technologií a z vysloveně mírumilovné civilizace se změnila v militantní kolektivistickou civilizaci organizovanou podobně jako některé pozemské diktatury. Diktatura, i když na vysoké úrovni civilizace, vyžaduje poslušnost a loajalitu každého příslušníka společenství, proto byl každý jedinec vybaven psionickým čipem a propojen s centrálním počítačem ( paracomputer Mallok ), který řídí a určuje způsob jeho jednání a života , podobně jako egregor ( kolektivní vědomí ) u nehumanoidních entit. Podle tradice obsahoval  samotný Kamagol nosné principy a zásady, podle kterých byla tato společnost organizována a řízena. ( Pravděpodobně můžeme Kamagol označit jako softwar paracomputeru Mallok ).  Z pohledu relativně primitivních civilizací Mezopotámie to byl všemocný neviditelný bůh Molok (sumerský Molok, babylonský  Marduk, akkadský, fénický a filipínský Moloch), který zůstal v povědomí lidstva dodnes, i když jeho pravou podstatu neznalo.   

Jeden z Elohim a současník Gizeh byl nesmlouvavý,přísný a žárlivý starozákonní bůh  Izraele Jehowah ( Jahve ), podle jehož příkazů byly „eliminovány“celé skupiny národů, které dlouho sídlily v zemi zaslíbené Izraeli jeho bohem. Podle obdobného scénáře bylo podle nepotvrzených informací  zabito několik miliónů lyranských  humanoidů, kteří měli tu smůlu, že nehodlali být ani otroky, ani potravou  Drakonů, ale ani členy disciplinované kolektivistické společnosti vedené entitou Elohim. Drakonům taková změna charakteru protivníka zřejmě imponovala, a proto omezili proti Elohim své výpady a v řadě případů připustili i časově omezenou alianční spolupráci. Vzpomínky na vládu starozákonní kolektivní diktatury Jehowah ( Elohim ) jsou zaznamenány v Bibli, Pentateuchu a Toře, kdežto Gizeh zanechali svou výraznou stopu především v dějinách sumerské  ( bohyně Inana- Aštar, Enlil, Molok atd.) a akkadské civilizace (Ištar, Moloch).

 

 

2) Siriani (Orion Empire)

 

Do historie Země nejhlouběji zasáhli a nejvíce s lidstvem manipulovali právě Siriani (Egypt, Mezopotámie, Gobi, Mezoamerika). Siriané jsou klasickým případem fašistické imperialistické společnosti, založené na diktatuře jediné osobnosti, kterou nazývali „ vůdce“. Jejich historie je pro ostatní entity velmi poučná. Tato původně mírumilovná, zemědělsky orientovaná civilizace, obývající planetu v soustavě Siria, kterou označujeme jako Sirius IV, se během vývoje rozdělila na dvě skupiny zvané Dynastie Ramana a Dynastie Xona. První skupina sestávala z militantních, vojensky zaměřených osob (klan Goloman), kdežto v druhém klanu se soustředili v podstatě mírumilovní vědci, kteří odmítali fašistické metody vládnutí Ramanů, a proto byli Ramany označeni za renegáty své rasy a postupně vyhnáni či popraveni. Když byla odstraněna elita klanu Xona, zahájila armáda a policejní složky nelítostnou krvavou čistku mezi obyvatelstvem planety, tedy cosi, co jsme poznali v nacistickém Německu pod jménem „ Křišťálová noc“. Čistka však brzy přerostla v občanskou válku, protože stoupenci klanu Xona byli v početní převaze. Občanská válka téměř vylidnila a z větší části poničila přírodu Siria IV, proto vítězný klan Goloman hledal ve vesmíru novou obyvatelnou planetu. V této situaci jim přišla vhod nezištná nabídka technologicky i duchovně vyspělejší civilizace K´zzizk na připojení k jejich rozsáhlé federaci, kterou tvořili spolu s Ooloty a Veerny.  K´zzizkové zřejmě podcenili proradnost vojenského klanu Goloman, protože ten se časem vzbouřil proti federaci, převzal její mohutnou Starfleet a po dlouhé válce nastolil diktaturu nad všemi jejími národy. Od té doby nastala velká expanze Sirianů pod vedením „ vůdce“ i do vzdálených oblastí vesmíru, která způsobila zánik mnoha cizích národů a zničení řady kvetoucích planet. Úspěšná expanze však přinesla mateřské planetě Sirius IV jen bídu, hlad a utrpení. V bojích na cizích územích postupně zemřela čtvrtina mladých mužů a žen Siria I a veškeré materiální a energetické zdroje Siria IV byly vyčerpány. V té době se skupina vojáků- sebevrahů rozhodla zlomit moc „ vůdce“ a klanu Goloman tím, že své lodě naplněné výbušninami navedla na vládní centrum. „ Vůdce“ si sice zachránil život, ale nastalý chaos jej donutil se skupinou věrných odejít ze Siria IV. Jejich cílem byla soustava Sol- Slunce, především její planety Tir, Malona a Terra (Země). Na Zemi vstoupili přibližně před  50 000- 55 000 roky, tedy v době, kdy se atlantská civilizace začala sama intenzívně rozvíjet. Díky svým pokročilým technologiím sirianský klan Goloman převzal otěže řízení Atlantidy a začal ji připravovat ke globální expanzi, především proti Říši společenství Světla. Později skutečně došlo k napadení této mírumilovné říše, což souvisí s „ válkami démonů“, kterými jsem se zabýval ve svých knihách, především v knize Atlantida- mýtus nebo zapomenutá historie. Na Zemi však nebyli jedinými zájemci o převzetí globální moci, proto se brzy střetli se skupinou  Elohim (Gizeh Inteligence). 

Siriané pravděpodobně nemají humanoidní původ, jsou v průměru vysocí 6,5 stopy, mají krátce střižené vlasy hrubé struktury a různých barevných odstínů od plavé po sytě černou. Typické jsou pro ně modré oči se svislou štěrbinou, jako mají kočky. Nepotvrzené zprávy uvádějí, že kočky jsou produktem genetických manipulací Sirianů a ve svém genomu mají některé části sirianské  DNA. Proto je například Egypťané uctívali jako zvířata božského původu. Podobně jako Drakoni a Deros se snažili genetickými manipulacemi s lidskou DNA vytvořit hybridní formu  člověk- mimozemšťan, která by si zachovala královskou božskou linii ( duši- sekvenci Stvořitele) současného člověka 5. Kalpy, a tím by jejich hybridní produkty získaly právo vstoupit do šesté až dvanácté duchovní sféry. Nejsou a ani nemohou být v genetických manipulacích úspěšní, protože působnost DNA je vázána pouze na třetí až pátou hmotnou sféru a zaniká spolu s hmotným lidským tělem po přechodu vědomí lidské bytosti do šesté duchovní sféry. Dalším důvodem hybridizačních programů Sirianů (Orion Empire) je snaha překonat potíže znesnadňující jejich pobyt na Zemi. Jejich mozek a nervová soustava totiž nerezonuje s frekvencí geomagnetického pole, a proto mohli na Zemi žít pouze za podpory prstence 12 družic, které modulovaly frekvenci zemského pole v místech obývaných Siriany. Prstenec těchto družic byl v listopadu 1990 zlikvidován, což donutilo většinu Sirianů ( Orionské skupiny) ze Země odejít. Kdo sirianské družice zlikvidoval, není zcela jasné. Některé informační zdroje se domnívají, že to uskutečnila některá ze skupin Andromedské  federace, jiné hovoří ve prospěch akce „ čisté nebe“ prováděné v 80. letech ruskými  Kosmosfery a Kosmosy 929. 

Siriani  byli – vedle Deros ( Greys )- technologicky nejpokročilejší skupinou Aliens, která navázala styky s americkými Ilumináty a s jejich tajnou vládou (NSC) pravděpodobně již v době zahájení projektu Montauk ( Phoeninx II, Phoenix III), který byl založen na vyspělé sirianské technologii vytváření časoprostorových kontinuií a ovládání vědomí. Řada indicií naznačuje, že Siriané a Gízané (skupina Kamagol II) mají ve vztahu k Zemi velmi sobecké konkurenční zájmy, které hrozí přerůst ve válečný konflikt.

 

3) Drakoni ( Reptiloidi, Sauroidi ) nejsou  humanoidi a pravděpodobně nejsou ani savci. Názory na strukturu genetického stromu jejich druhu se různí, nejčastěji jsou zařazováni do třídy hmyzu a jiní se je snaží zařadit mezi sauroidy (ještěry). Podle informace z Andromedské rady ( Morenae ) jsou Drakoni produktem šlechtění vybraných druhů ciakár (insektoidů), které Mistři- Genetici vyšlechtili z přirozených evolučních forem existujících ve vzdálených oblastech Vesmíru. Podle tradované bájné historie Drakonů se ciakary objevily v oblasti - Draconis před mnoha milióny let jako mohutná okřídlená děsivá monstra (výška od 2,5- 5m), vybavená vysokou inteligencí a rozsáhlými psychotronickými schopnostmi.  S jistotou není známo, odkud tato monstra přišla, ale podle drakonské mytologie přišla tunelem propojujícím dva od sebe oddělené světy (vesmíry). Genom Drakonů  není podle Morenae dosud ustálený, což se projevuje jeho pokračujícím více méně samovolným genetickým vývojem, jako odraz konkrétních životních podmínek. Dnes  Drakoni reprezentují druh mající velký počet poddruhů a forem. Přes usilovnou snahu o porozumění genealogického stromu Drakonů zůstává před námi mnoho nejasností, protože naprosto nic nevíme o fauně vzdálených oblastí vesmíru, ani o DNA vyvinuté v této oblasti, která se stala základem současné drakonské rasy. Situaci značně komplikuje to, že Drakoni mají v oblibě geneticky upravovat životní formy, se kterými se setkávají při svých dobyvačných cestách. Drakoni o sobě tvrdí, že jsou technokratickou civilizací údajného stáří 4 miliard let (?) a jejich božstvo, které prý bylo prvním a nejstarším z bohů stvořeného světa, prý pro ně stvořilo vesmír. Proto prý jako prvorozený druh představují královský majestát, kterému jsou ostatní bytosti, sídlící v tomto prostoru, povinovány úctou a poslušností. Tento krajně arogantní postoj, který by náležel nejspíše do raně feudálního období vývoje, dokazuje, že úroveň civilizace neurčuje úroveň její technologie, ale dosažená úroveň duchovní a etická. Lidová moudrost ji glosuje takto:“ Ďábel mnoho ví ne proto, že by byl nejchytřejší, je jen velmi starý a hodně pamatuje.“ Svaté knihy lidstva hovoří o podivných pradávných událostech, během nichž se prvorozený z osmi Božských bratrů (Kášipů, Kašjapů, Kasyapů atd.) nepohodl se svým Otcem- Matkou Brahmana, postavil se proti němu a spolu se svými přívrženci byl vyhnán za hranice tohoto světa. Tohoto vzpurníka, který zprvu ani vzpurným nebyl a byl Bohem Otcem- Matkou Brahmana velmi milován, známe pod mnoha jmény, jako například Lucifer, Melkor, Ahriman, Hiranya, Brahma atd. Svatá hinduistická kniha Bhagavadgíta, která je jednou z knih epického historického souboru Mahábharáta, v textu 19. zpěvu říká: „ Starodávné božské dítě Hiranya Kášjapa byl bez obav z hrozby smrti od kohokoli ze tří stvořených světů, protože obdržel požehnání od Nejvyššího Pána Brahmana. Maje toto požehnání, stal se pyšným a nafoukaným, protože tím získal plnou moc nad těmito třemi světy“. Když se Hiranya (Lucifer) vzbouřil a byl vyhnán za hranice stvořeného světa, stal se nejvyšším bohem sauroidních civilizací, protože v podstatě šlo o výhodný „kšeft“, neboť věnem tohoto boha byly tři první stvořené a zalidněné světy v souhvězdí Lyry, Orionu a v soustavě Vegy. První galaktická válka byla pro Drakony zdůvodňována jako boj o navrácení dědictví jejich zavrženého boha. Při svých toulkách Vesmírem Drakoni narazili ve vzdálených oblastech i na jiné civilizace , jako například na Zeta 1 a Zeta 2, kde ležela pravlast původní rasy Greys. Tuto rasu si Drakoni podrobili a geneticky zmanipulovali tak, že Greys ztratili schopnost přirozeného rozmnožování a stali se podřízenými a manipulovanými spojenci Drakonské federace. Když spolu s Drakony vyhnali humanoidní civilizace z oblasti Lyry a Orionu, usadili se tam (Orion I) a vytvořili říši známou jako Orion Empire.

Přinejmenším část Drakonů se pravděpodobně vyvinula mutacemi dvounohých plazů či ještěrů a svým vnějším vzhledem ještěry připomínají. Jsou 6-8 stop vysocí, mají velké kulaté či oválné oči barvy mezi černou až zlatožlutou, s vertikálními pupilami jako kočky a hadi. Jejich kůže je šupinatá, v různých odstínech zelené. Nemají nos, ale tupý čumák a chybí jim ušní boltce. Na rukou a nohou mají 3-4 drápkovité prsty., více či méně zřetelný ocas a místo krve zelenou viskózní kapalinu. Některé vývojově pokročilé druhy Drakonů mají dva funkčně oddělené mozky, podobně jako Deros. Druhý mozek, který je pravděpodobně sídlem psychotronických schopností, jim byl implantován Mistry – Genetiky. Na rozdíl od Greys si uchovali schopnost generativního (sexuálního) množení, ale oplodněné vajíčko dozrává mimo tělo samice. O vylíhnuté potomky se matka dále nestará. I nejinteligentnější formy Drakonů nadále zůstávají pouhými dravci (predátory) a vůči ostatním druhům se i jako dravci chovají. Od humanoidů se v  zásadě odlišují tím, že jim chybí duchovní podstata (astrální a duchovní tělo) a zcela postrádají s tím související emoce. Jsou to v podstatě jen velmi inteligentní zvířata, která respektují hrubou sílu. Od velkých pozemských predátorů se liší tím, že mají lépe vyvinutý mozek, který pracuje na vysoké úrovni logické a systémové analýzy. Kolonie Drakonů byly zaznamenány v oblasti α- Draconis, kde několik reptiloidních ras ( Altairané, Amfibiané, Therosani aj.) vytvořilo Federaci Drakonů. Kdysi se dočasně uchytili i na zemi, kde tvořili kolonii na kontinentu Antarktidy ( Therosani či Thuleani ). Žili zde v poklidu několik tisíc let a během té doby vyselektovali i několik hybridních subras, odvozených od hybridní formy  ethoax, ze které se nejspíše později vyvinulo žluté mongoloidní plemeno (Mongolové, Japonci, Číňani).  Drakoni mají kolektivisticky organizovanou společnost, chovají se a jednají podobně jako společenství hmyzu (včely, mravenci atd.), přičemž jejich vědomí osobnosti a osobní svobody je ve značném rozsahu potlačeno a kolektiv jedinců je řízen jedinou bytostí vlastnící egregor druhu (kolektivní vědomí), podobně jako u včelí nebo mravenčí královny. Drakoni údajně nepoužívají ke komunikaci řeč, nemají pravděpodobně vyvinuté hlasivky. Nemají duchovní tělo s duší a život a vědomí jedince zcela a nevratně končí vyzářením životní energie po smrti hmotného těla. To je jeden z důvodů, proč se snaží vytvořit hybridní formy reptilian-humanoid, leč bezúspěšně. Drakoni vědí o tom, že v matrici lidského genomu byl geneticky ukotven přirozený válečnický a nepřátelský instinkt vůči reptiloidům, proto se snaží lidstvo všemi možnými způsoby neutralizovat a zpomalit rozvoj lidské civilizace, a především odradit lidstvo od technologického a technického rozvoje a obrátit jeho pozornost do takových oblastí, které znamenají postupnou duchovní degeneraci a fyzický úpadek

(drogy, sex, chamtivost, touha po moci atd.), jimiž má být uskutečněna devastace a postupný zánik rasy humanoidů. Domnívají se, že degenerované lidstvo již nebude schopné čelit jejich invazi. Jednou z nejnovějších technologií reptiloidů, zaměřenou na vyvolání degeneračních tendencí lidí, jsou společenská setkání (párty) s hudbou ve stylu techno, obvykle kombinovaná s požíváním specifických drog, které umocňují a usnadňují vysoce negativně biologicky působící intenzívní rytmické nízkofrekvenční strojově se opakující pulsy. Z nadšených konzumentů tohoto způsobu zábavy a odreagování zřejmě je jen málokdo seznámen s  tím, že na obdobných principech pracují nejen sonické zbraně Aliens, ale i bionické a elektronické technologie vymývání mozku a úpravy osobnosti (technologie R. H. I. C. EDOM), používané mimozemšťany při přeměně lidí v elektronické zombie, jež jim následně slouží jako otroci a občas i jako potrava.    

Mezi prvotní projekty cílené na omezení technologického rozvoje lidské rasy patří i vznik Nimiru a zejména taková úprava její orbity, aby periodicky postihovala veškerý pozemský život těžkými kataklyzmaty, a tím omezila rozvoj pozemské civilizace.  Emisaři Drakonů se po porážce Atlantidy postarali o důkladné ukrytí všech informací o možnostech využívání volné energie a lidstvo bylo orientováno na využívání dřeva a fosilních paliv, čímž si začalo ničit vlastní životní prostředí. Mezi manipulace Drakonů s lidstvem patří i upravení dráhy asteroidu Typhoon, který v roce 1495 př. n. l. prakticky zničil starobylou protokeltskou (ligurskou) civilizaci ve střední Evropě, vyhladil pokročilé civilizace východního Středomoří (Baleáry, Sardinie, Sicílie, jižní Itálie, Kréta, Malta, Kypr a další), a vážně ohrozil život v Arábii, Palestině a Egyptě. Během II. galaktické války Drakoni spolu s Greys obsadili většinu planet v soustavě Orionu, které byly vhodné pro život, a vytvořili dvě mocenská uskupení: Orion Empire a Federation of Draconian Sauroids, která tvoří páteř imperialistické aliance proti Galaktické federaci Světla. Podle nepotvrzených informací je na Zemi přítomno přibližně 300 000 Drakonů ( jiné  zdroje hovoří jen o 1800 Drakonech ), pocházejících ze sedmi drakonských národů. Systémově je nutno Drakony považovat za rasu vysloveně nepřátelskou k lidem, která není schopná soužití s humanoidy a představuje nejvyšší koncentraci egoizmu, Zla a Temných sil.

 

4) Deros (Nose Greys, nosatí Greys, velcí Greys), tvoří nepočetnou nehumanoidní civilizaci, jejíž skutečné jméno není známo. Na Zemi přišli přibližně až v letech 1947- 1948 ze soustavy Orionu. V květnu 1954 s Deros uzavřela vláda USA smlouvu o jejich pobytu na území USA výměnou za nové technologie z oblasti energií, letectví, metalurgie, genetiky a medicíny. Podle barvy kůže, mající různé odstíny šedé barvy, byli pojmenováni Greys (Šedivci). Obvykle vůči Dows (malým Greys s bělošedou kůží) vystupují v nadřazeném postavení duchovních mistrů. Deros jsou pojmenováni podle výrazného nosu, který u Dows téměř chybí. Jejich tělesná výška se pohybuje mezi 7- 8 stopami. Dosud se nepodařilo zjistit jejich skutečný genetický původ. Existuje však řada indicií naznačujících, že patří mezi nejstarší civilizace spolu s Arkturiany a Korenderiany, kterou Kniha Dhyanů označuje jako prvotní lidstvo 3. kalpy, které jako první získalo hmotná těla. Biblické manuskripty o nich hovoří jako o andělích, bönnské  prameny je nazývají   Lhay, další známá označení jsou: Annunaki, Ah- hiové, Prabohové Země, Draci moudrosti, Rišiové nebo mahátmové ( H. P. Blavatská ).Když se větší část lidstva 3. kalpy postavila do opozice vůči  Stvořiteli, přijala za svého pána Lucifera  a začala klonovat a geneticky upravovat tvory pro Stvořitele nepřijatelné, byla vykázána na nehostinné planety na okraji Galaxie a byl ji zakázán přístup na Zemi. O této události biblická písma hovoří jako o vzpouře a pádu andělů, ostatní prameny ji označují jako vzpouru bohů. Xhumzové ( Deros) představují jednu z níže postavených skupin padlých andělů, kdežto Arkturiané, kteří jsou jim fyzicky velmi podobní, zachovali věrnost zákonům Stvořitele. Deros se určitý čas před vzpourou zřejmě vyskytovali na Zemi, což dokazují lebky srdcovitého tvaru.

Deros se pravděpodobně nevyvinuli mutací ještěrů či plazů (spíše pocházejí z ciakar ). Na hlavě jim rostou vlasy nebo vlasům podobný porost a zakrývají jej zvláštní kapucovitou pokrývkou. Mají velké šikmo položené oči kapkovitého tvaru, tmavě modré až černé, bez úzké kolmé zornice, typické pro ještěry a hady. Velké zorné pole je zřejmě příčinou, proč Deros a zejména Dows nesnášejí přímé sluneční světlo a teploty nad 38° C, proto se jen neradi pohybují na povrchu Země. Podzemní prostory, kde pracují a pobývají, osvětlují velkoplošné luminiscenční zdroje, podobně jak tomu bylo ve starém Egyptě. Stejně jako Arkturiané, nemnoží se generativně (sexuální reprodukcí), což navozuje předpoklad, že u nich nikdy nedošlo k rozdělení na samčí a samičí pohlaví; pravděpodobně nejsou ani hermafrodity. Tato asexualita je důkazem jejich značného rasového stáří. Jediným možným způsobem reprodukce je klonování, často spojené s genetickými manipulacemi na buněčné a molekulární úrovni. Mezi klonovací reprodukcí Arkturianů a Deros však existuje propastný rozdíl, vyplývající z toho, že Arkturiané jsou především velmi vyspělými duchovními  bytostmi a hmotné tělo používají pouze pro pobyt v hmotné dimenzi. Arkturiané začínají reprodukční proces takovým způsobem, že nejprve „ klonují“ matrici astrálních těl dvou pečlivě vybraných jedinců, z jejichž energetického spektra nejprve odstraní negativní či nevhodné frekvence jedné bytosti a doplní je či nahradí žádoucími frekvencemi druhé bytosti. Touto cestou je vytvořen dokonalejší astrální klon, který vkládají do předem připraveného těla. Jde tedy pouze o klonování astrální části lidské bytosti, přičemž manipulace s duchovním tělem a duší, které astrální tělo obsahuje, není povolena a je doménou Stvořitele a Archandělů (Moudrých Draků). Z uvedeného vyplývá, že Arkturiané mají astrální tělo v hmotném těle 5 D (páté dimenze).  Deros provádějí pouze reprodukci hmotného těla klonováním a jejich technologie jim umožňuje do nich vkládat životní energii ( Vril) svého druhu nebo životní energii násilně odebranou jiným živým tvorům, nejčastěji lidem. Pravděpodobně nedokáží vytvářet a klonovat matrici astrálního těla na duchovní úrovni, takže smrt fyzického těla znamená i konec existence jejich entity. Jestliže v našem lidském světě jsou Arkturiané zosobněním moudrosti, přátelství, mateřské dobroty a lásky, Deros zosobňují absolutní koncentraci egoizmu, imperializmu a krajní bezohlednosti vůči všem,

které pokládají za nižší rasy- jsou tedy přesným opakem Arkturianů. Pozadí postoje vysvětluje Kabala v tom smyslu, že stoupenci levého beriatického a jeciratického sloupu Stvoření , což jsou civilizace oponující záměrům Stvořitele , se vzbouřily proti plánu Stvořitele dosadit na Zem nové lidstvo, jehož každý jedinec je skutečně synem božím, protože v sobě nese sekvenci Boha ( energii Paa Tal ) soustředěnou v jeho duši. Ve stejném smyslu vypovídá i kniha Dhyanů, podle níž je lidstvo páté kalpy lidstvem Božích synů, je mu od Boha určeno, aby po určeném čase vládlo všem ostatním a bylo jim do konce věků nadřazeno mocí i posláním. Jelikož vzbouření bohové (andělé levého sloupu) nedokázali svrhnout Boha, zaměřili se na cíl, jehož podstatou je zničení plemene jeho dětí

(především lidstva páté kalpy). To je hnací silou jejich vražedné nenávisti, nepřátelství a arogance vůči humanoidním civilizacím, proti kterým se účastnili po boku Drakonů již dvou velkých invazí, známých jako První a druhá galaktická válka.   Vesmírné centrum říše Deros a Dows ( Orion Empire) leží v oblasti Orionu I ( Bellatrix, Riegel), ale jeho součástí jsou i další hvězdné systémy obsazené během II. galaktické války ( Epsilon, Bootes, Altair Aquilla, Bernardova hvězda, Capella aj.). Menší základnu měli údajně na odvrácené straně  Měsíce, kdežto základna jejich nejvýše postavené elity se nachází na marsovském měsíci Phobosu. Předsunutá pozemská základna leží údajně v oblasti Aleutských ostrovů, další je v USA ( Dulce), v Austrálii ( Pine Gap) a na poloostrově Kola. Všechny tyto základny představují mnohopodlažní podzemní města dosahující hloubek 1 km a více. Tyto informace byly zatím potvrzeny jen zčásti. Dows jsou v podřízeném postavení vůči Deros, protože jsou v podstatě jejich klony, které jim slouží jako pomocný, obslužný, technický a vojenský personál. Proto každého Deros doprovází skupina Dows a na základnách jsou přítomny vždy obě dvě skupiny. 

 

           5) Dows (malí Greys )- původní druh údajně pochází z oblasti Zeta Reticuli, odkud přibližně před 891 000 let zčásti emigrovali do oblasti Orionu, kde byli Drakony zajati, ovládnuti a celý druh byl geneticky přeměněn. Při genetických manipulacích byly využívány ženy, muži byli pozabíjeni nebo pracovali jako otroci Drakonů. Díky genetickým přeměnám dnes Dows nemají pohlavní orgány a nejsou schopni generativního (sexuálního) rozmnožování.  Část Dows dožívající se delšího věku je „potomky“ velkých Greys, vytvořených klonováním genetického materiálu, poskytovanou entitou asi 2000 původních Deros, kteří žijí na Phobosu a představují původní zachovanou rasovou formu (tedy něco jako elitu praotců Deros). Dows, kteří jsou prakticky ve všech případech pouhými klony (až na malou skupinu původních Reticulinů žijících v hlubinách Země již mnoho tisíciletí), je typická abnormálně velká hlava  se třemi mozkovými laloky, tělesná výška je mezi 3- 5 stopami, velké šikmo položené oči mandlového či kapkového tvaru, chybějící zažívací ústrojí a genitálie.  V těle jim koluje viskózní kapalina různého, nejčastěji zeleného zbarvení. Údajně existuje 22 poddruhů (klonových typů) Dows, v čemž jsou pravděpodobně zahrnuti bioroboti

              (homunkulové, things ), kteří dnes tvoří naprostou většinu Dows. Obvykle se od původních Dows odlišují velkýma kulatýma očima. Tito homunkulové jsou uměle vyráběni ze zvířecích a lidských tkání a orgánů. Označení „ Greys“ se ujalo, protože první bytosti, se kterými se lidé setkali, měli šedou barvu pokožky. Existují ale poddruhy, jejichž barva kůže kolísá mezi špinavě bílou- oranžovou-hnědou- zelenou-modrou, ale i ty jsou zahrnuty pod pojmem „ Dows“. Část populace Dows, pocházející údajně ze soustavy Reticuli, která na Zem přišla až během 60. let minulého století, má ve své DNA údajně podíl jakési cizí, snad insektoidní DNA. Jiné poddruhy mají ve svém genomu podíl drakonské DNA, a tak se chováním i fyziologickými projevy podobají více Drakonům ( například periodicky svlékají kůži jako hadi, mají v lebce dva oddělené mozky  a postrádají matrici astrálního a duchovního těla ) , takže při smrti fyzického těla jejich entita nevratně zaniká. Dows uznávají mocenskou a duchovní nadřazenost Deros, kterým slouží v různých oborech činnosti a považují je za své zasvěcené Mistry. Nemají vytvořený ustálený vzorec svobodného myšlení, svobody volby a rozhodování, takže jedinec nepředstavuje entitu, ale chovají se jako částečky celku řízeného a organizovaného jediným egregorem, jehož nositelem bývá nejčastěji Dero nebo vyjímečně speciálně klonovaný Dow, který sám je řízen ještě výše postavenou entitou v rámci rozhodovací sítě egregoru. Chovají se podobně jako kolektivistický hmyz, velká ptačí a rybí hejna a dorozumívají se mezi sebou pomocí širokého frekvenčního spektra zvuků, ale i pachů (feromonů). Nesnášejí sluneční záření ani přímé světlo, protože poškozuje jejich zrakový orgán, což je hlavní příčina proč se vyhýbají pobytu na povrchu Země. Rovněž okolní teplota vyšší než 38° C ohrožuje jejich existenci. Jednotliví členové kolektivu komunikují s nositelem egregoru výlučně telepaticky. S lidskými spolupracovníky komunikují prostřednictvím komputerů obsahujících speciální software pro převod jejich symbolů a grafémů do lidské řeči. Telepatický kontakt blokují energie o vysoké frekvenci (710- 750 MHz), ale také infrazvukové vlny, což bylo využito ve zbrani Gabriel, která je v principu generátorem infrazvuku v podobě velkého lesního rohu, spojeného s komputerem a zesilovačem. Působením této zbraně se jak u Dows, tak i u lidí uzavírá takzvané mentální okno, kterým do mozku vstupují mentální vlny. K tomuto zjištění dospěli již nacističtí vědci během výzkumu účinků radarového záření na lidi, které byly prováděny za II. světové války v rámci projektu Mind- Ultra zabývajícím se přebíráním technologií získaných od Gizeh. Tito vědci byli pak v rámci poválečné operace Paperclip ( řízené CIA) odvezeni do USA i s rodinami a nasazeni spolu s americkými specialisty v tajném projektu Montauk a Phoenix III,  kde v těchto odporných a neetických experimentech pokračovali. Frekvenční rozsah mentálního okna je téměř shodný s frekvenčním rozsahem radarů a velmi oslabuje nebo na delší dobu blokuje psychotronické schopnosti, zejména pak telepatickou komunikaci. Pokud se Dows , pracující jako piloti mimozemských letounů, ocitli v dostatečně intenzívním pásmu radarového záření, zkolabovali, nebo se začali chovat zcela chaoticky. Tato skutečnost vysvětluje velmi časté havárie UFO řízených Dows , k nimž docházelo zejména v 50. a 60. letech v blízkosti silných radarových stanic amerického a evropského výstražného systému.  Jedním z prvních takto způsobených incidentů byla havárie, k  níž došlo kolem 22. Hodiny místního času 8. července 1947 nedaleko Roswellu v USA. Havaroval zde mimozemský diskoidní letoun ve tvaru rejnoka, v  němž byly nalezeny mrtvoly tří Dows vysokých 120 cm. Při obdukci jejich těl bylo zjištěno, že nemají trávicí soustavu ani rektum, ústa jsou uzavřená blanou bez hlasivek a místo krve jejich těla obsahují kapalinu neznámého složení.  (Podobných havárií se odehrálo 55 až 60 a v několika případech byly dokonce získány nepoškozené a letuschopné stroje).

               Chybějící orgány soustavy trávení vyměšování odpadních produktů jsou nahrazeny zvláštní strukturou kůže, podobně jak je tomu u Drakonů. Dostupné informace z Dulce hovoří o tom, že Deros i Dows se vyživují kapalnými produkty, získanými z lidských a zvířecích těl, ve kterých se periodicky po určitou dobu koupou a současně při tom vylučují kapalný odpad. Jde tedy o případ osmotické absorbce a resorpce. Vůči lidem se většina Greys chová velmi útočně, dravě, hrubě, bezohledně a surově, protože nerozumí příčinám lidských emočních reakcí, které v nich způsobují obavy a pocit ohrožení. Díky dokonale vyvinuté schopnosti telepatické komunikace dokáží zachytit signály i na poměrně značné vzdálenosti vysílané lidským mozkem, zejména signály strachu a signály naznačující snahu po setkání a kontakt s nimi, na což již mnoho kontaktérů doplatilo. Při blízkém setkání s lidmi dokáží pomocí svých psychotronických schopností dočasně blokovat motorické nervové dráhy lidí, kteří pak jsou neschopni pohybu , a tím jsou vůči nim zcela bezbranní. Při kontaktech a únosech se zaměřují na lidi oslabené drogami, na psychicky labilní jedince s nedostatečně rozvinutou osobností a na jedince submisivní, snadno ovlivnitelné a podléhající strachu z neznáma, protože mozkové energetické vibrace provázející pocit strachu dokáží velmi dobře monitorovat. Dows provádějící únosy mohou pronikat pevnými hmotami ( sklem, stěnami domů, dveřmi aj.), což jim umožňuje technické zařízení nesené v malém vaku na zádech (spinotorzní generátor). Tyto akce však provádějí za tmy , proto nejlepší sebeobranou  jsou dobře osvětlené místnosti.  Absolutní ochranu může získat člověk pouze tak, že se naučí meditačním technikám umožňujícím obalit své tělo světelnou duchovní energií a navázat pevné spojení se svým osobním Stážcem, který má dostatečné schopnosti k tomu, aby únosce od jejich záměru odradil.

  

            6) Žabí mágové- jsou velmi negativní skupinou kněží- čarodějů (černých mágů). Ovládají dokonale široký repertoár technik černé magie a neváhají je bez skrupulí používat proti lidem, kdykoliv to považují za účelné.  Údajně se měli vyvinout mutacemi Iguanodonů

              (amphibian- žabohlavých ještěrů ). Mají tmavě zbarvenou kůži , jsou vysocí asi pět stop. Je možné se s nimi setkat jen zřídka, bývají oblečeni do splývavých plášťů s kapucí. Je dobré se setkání s nimi vyhýbat, pokud je ale nezbytí, nesmíte hledět do jejich očí, protože pomocí zraku blokují činnost nervů motorického ústrojí.

 

          7) Orange (Oranžoví reptoidi) - někdy jsou označováni jako oranžoví Greys. Genetický původ této entity je vázán na staré humanoidní civilizace sídlící na Zemi ještě před II. Galaktickou válkou. Jde o starou terranskou civilizaci žijící v rozsáhlých podzemních městech rozkládajících se pod jižní částí Nevady, severního Nového Mexika a možná i Utahu. Mají velmi nepřátelský vztah k Deros a zejména k Drakonům, kteří během II. Galaktické války zničili Malonu, silně poškodili Zemi a vyvraždili velkou část pozemské civilizace včetně předků Orange. Bohužel informace o této podivuhodné civilizaci jsou velmi kusé a neúplné. Mají velké mandlovité černé oči. Oproti Dows, kteří jsou velmi útoční a jednají ukvapeně a surově, mají Orange téměř holubičí povahu, jsou velmi rafinovaní a diplomatičtí, jejich chování vůči lidem je vybraně jemné, přívětivé, dávají přednost diplomacii. S entitou Orange však lidé přicházejí do kontaktu zřídka.

 

 

            Pokud je známo, tak nejen Drakoni, ale i Deros a Dows nemají duchovní matrici (duchovní tělo s duší) jako lidé, zřejmě postrádají i astrální matrici (astrální tělo). Důsledkem toho je, že se smrtí fyzického těla zaniká i sama entita Drakona či Greye. Kniha Dhyanů a další svaté knihy hovoří v tom smyslu, že tyto rasy kdysi byly obdařeny duší, která byla podobně jako u lidí nesmrtelná. Když se však tyto nehumanoidní  reptiloidní rasy vzbouřily proti Stvořiteli, byla jim duše odebrána, staly se smrtelnými a ztratily schopnost plodit potomky generativní cestou. Ve stejném smyslu o této události hovoří i Bible i Kniha Dhyanů. Neschopnost generativního množení se pokusili nahradit klonováním, které v laboratořích provádějí tisíce let, což s sebou nese kumulaci genetických vad, která byla znásobena navíc důsledky dlouhých nukleárních válek. Uvědomují si tuto genetickou slabinu své rasy, a to je další důvod, proč se pokouší o vytvoření hybridních forem člověk- Grey. Drakoni tyto problémy s reprodukcí zřejmě nemají.

 

           8) Elohim ( Aštor, Ashtar Collective Space Forces, Gizeh Intelligence, Adonai, Jehowah) představují skupinu odštěpenou od humanoidní  lyranské civilizace ( Plejáďanů ), která se po porážce v První galaktické válce rozhodla čelit agresi Orion Empire vybudováním kolektivistické organizace s tuhým vnitřním vojensky organizovaným státním zřízením a kontrolou společnosti prostřednictvím centrálního počítače a biomikroprocesorů vložených do mozku podřízených lidí.  Je pravděpodobné, že hlavní pozemští emisaři, o nichž se zmiňují biblické prameny a jejichž prostřednictvím Elohim uplatňovali svůj vliv na Zemi (Melchisedekh, Mojžíš, sekta farizejských kněží atd.) byli rovněž implantováni mikroprocesory, aniž o tom měli sebemenší tušení. Tato kolektivistická společnost, představující ve skutečnosti vyšší a vyvinutější formu organizace společnosti se silnými fašistickými prvky, je řízena kodexem (počítačovým programem) známým jako Kamagol. Elohim biblické prameny znají jako B´nai Eloah ( hebr.= synové Boží, synové Boha, Elohim je plurál majesticus od Elihú, 7 Elihú tvořilo skupinu Šlohám). Podle Gerarda de Nerval  jsou Elohim duchovně vyspělé bytosti z Kainova plemene a Adonai, Jahwe a Aštor jsou z nich. Elohim je v historii Židů totéž co Gizeh- Aštor pro národy Mezopotámie (Sumery, Chaldejce). B´nai Elohim byli potomky Elohim s pozemskými ženami, měli obří postavy s řadou degenerativních deformací a nevalný charakter. Často jsou nazýváni Magi (míšenci) či Nefilim ((z hebrejského N-F- L= ti svržení), jiné národy jejich existenci zaznamenaly jako Neteru (egypt.) a Lamassu ( asyr.) Sami Elohim považovali své potomky Nefilim a jejich děti a vnuky za geneticky degenerované plemeno a vyhladili je z větší části potopou. Jsou totožní s biblickými“padlými anděly“. Nejvyšší z Elohim v období Kamagolu I byl Arus, otec Jehowaha. Po jeho smrti se stává nejvyšším v Kamagolu I Arusův syn Jehowah ( jahve,Jehova, J-H-W- H ), vlastní jménem El Schaddai. Po smrti Jehowaha v roce 160. př. n. l. se do čela staví jeho syn Outsent a zavádí Kamagol II, který patrně přetrvává dodnes. Elohim se zabývali genetickou alterací hominidů s cílem vyšlechtit pokorné pracovité otroky (viz Enkil, Enlil, Ninlil), jak o tom vypráví sumerská a babylonská poezie. Ovládali své lidské otroky pomocí fluoridované vody, protože fluoridy působí na hypocampus v mozku tak, že zvyšují jeho citlivost na působení určitých frekvencí radiového záření, kterými se dosahuje snížení vůle k odporu vůči tyranii a umocňuje pocit strachu před autoritou. Pokud je známo Elohim mají dvě centra. Jedním je planeta Summi Er v oblasti Aldebaranu, druhé středisko tvoří několik planet v souhvězdí Orion a je známo často jako Orion II. I  když v současné době existuje příměří mezi Elohim (Orion II) a Orion Empire ( Orion I ) a čas od času i jistá časově omezená  strategická spolupráce, nepřátelství  zahořelé během První galaktické války  a rozhořelé během Druhé galaktické války nadále doutná  a dle získaných informací je jednou z příčin tohoto stavu snaha obou společenství o získání kontroly  nad Zemí.

 

             Některé informační zdroje pojem Elohim neznají (Valerian, Germane), ale hovoří o poněkud neurčitě vymezené skandinávské rase, což je ve skutečnosti lyranská  subrasa rudovlasých  Lyranů či Ásů ( Protogermánů ), kterou neinformované zdroje chybně ztotožňují s lidskou rasou Árjů ( Arianů ). Informace pocházející z Andromedské rady tlumočí V. Valerian takto: Skandinávská subrasa ( Ásové ) původně pochází z extrémně suchých a horkých planet s nižším obsahem kyslíku v atmosféře, proto je jejich modrozelené krevní barvivo založené na komplexu mědi, která přenáší k buňkám více kyslíku, než červené krevní barvivo hemoglobin s komplexně vázaným železem. Tato rasa se od pozemského lidstva lišila nejen bílou kůží se zelenavým až modravým nádechem, ale i několika dalšími somatickými znaky, především tělesnou výškou ( muži kolem 200 cm, ženy v průměru 170 cm), dále pak větší kapacitou plic  či dvojitými víčky chránící oči před silným  UV zářením. V ústech mají pouze 28 zubů (chybí jim stoličky), mají tvrdší a pevnější kosti, nemají potní žlázy, krevní buňky jsou dvojvypouklé (lidské konkávní), ledviny vylučují pouze polovinu kapaliny a druhou vrací do krevního oběhu, moč je silně koncentrovaná tmavě hnědočerná, fekálie jsou suché bobky. Ve výrazně prodloužené mozkovně se stěnami až dvakrát silnějšími než mají lidské lebky je uložen mozek podobný lidskému, ale výrazně větší, oproti lidem mají větší střední mozek, což objasňuje jejich značné telepatické a telegnostické  schopnosti.  Ženy jsou plodné celoročně, muži jsou schopni kopulace pouze jednou za rok. Fetus (plod) se v matčině těle vyvíjí po dobu 3 – 5 měsíců. Je velmi pravděpodobné, že lebky s výrazně vzad protaženou mozkovnou, nacházené v hrobech u Cahuachi na Altiplanu a v hrobech nejstarších dynastií egyptských faraonů, patří původní formě této rasy.      

            Entita  Jehowah po sobě na Zemi zanechala velmi výrazné stopy v biblických spisech (Elohim) a dodnes přetrvává její značný duchovní vliv v části semitské civilizace. Jehowah pochází z původního tetragramu J- H- W-H, který je pravděpodobně kryptogramem počátečních samohlásek původní zakládající entity Elohim. Vložení samohlásek bylo provedeno mnohem později (asi 3. st.př.n. l.) židovskými překladateli v Alexandrii (masoretské texty). Jehowah navázal kontakt s Mojžíšem (Mošé) kolem 1500 př.n.l., když pásl ovce v milánské zemi, kam musel utéci před vlastními lidmi. Hlas Jehowah, který na něj promluvil z hořícího keře, mu nařídil vyvést Židy z Egypta, a na hoře Sinai od Jehowah obdržel soubor nařízení, pokynů a rad, které sepsal v Toru (řec. Pentateuch) sestávající z pěti knih; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Většinu z těchto knih přejalo křesťanství jako biblický Starý zákon.  Společenství Elohim je založeno na principu kolektivizmu vyšší duchovní úrovně, vymezující meze svobody volby a rozhodování osobnosti, vědomí a vůle. Jsou řízeni pomocí kolektivního vědomí ( egregoru) soustředěném v gigantickém centrálním počítači Malock, jehož softwarem je koncentrovaná soustava duchovní energie, vystupující jako vědomí vyšší entity. Tato entita je vázána do čtvrté dimenze (čtvrté hustoty hmoty) a není v žádném případě Bohem. S určitým zjednodušením lze říci i tak, že Elohim představují společenství řízené umělou (počítačovou) inteligenci. Každá bytost této společnosti je přímo propojena s centrálním počítačem pomocí bioimplantátů (bionických implantátů, genetických receptorů, biomikroprocesorů ), vložených do řídících nervových center, takže každá entita je vlastně vyšší a dokonalejší formou elektronického zombie s limitovanou mírou svobody jednání a rozhodování. Některé prameny informací hovoří v tom smyslu, že je toto společenství silně infiltrováno reptiloidy, jiné informace přímo ukazují na těsnou spolupráci s Drakony a Dows, takže v pokusech o navázání spolupráce je třeba maximální obezřetnost, nejlépe se této skupině zcela vyhnout. Je možné, že ve skutečnosti jde o složitou zpravodajskou hru mezi Gizany ( Gizeh ), Drakony a Dows, probíhající v několika zájmových úrovních a nelze vyloučit ani možnost, že Gízané jsou plejádskou  pátou kolonou či jinak řečeno trojským koněm Plejáďanů (Andromédské rady) v řadách nepříliš pevného spojenectví Orion Empire a Federací Drakonů . V této souvislosti je třeba zmínit bytost známou  jako  Gizeh Šeran  ( Asthar Sheran ). Není zdaleka průhledná ani spolupráce Gizeh s německými nacisty a s americkým Eastern Establishmentem ( Bonesmany, Ilumináty ).

 

           Existuje ještě jedna stránka věci, na kterou je třeba upozornit. Je známo více případů, kdy chanellingové kontakty jsou Gizeh přinejmenším monitorovány, častěji však jsou Gizeh onou vyšší duchovní entitou, s níž je chanellingový kontakt navázán. Jelikož skutečné cíle  Gízeh neznáme, je na místě maximální  obezřetnost při navazování chanellingových kontaktů a prověření skutečné identity druhé strany. Především chanellingové informace nepřijímáme jako náboženské kánony. Svoboda vědomí , rozumu, volby a činů je nám lidem dána od Boha  a je na nás, abychom tento královský dar v plném rozsahu používali. Každý, kdo se pokouší vymezovat povolené hranice naší svobodné vůle, je podezřelý. Bůh spočívá v každém z nás, můžeme s ním komunikovat kdykoliv podle svého přání a nepotřebujeme k tomu žádného prostředníka, ani kněze, ani mentora, ba ani komputer, tím méně nacistoidní manipulátory.

 

               Po II. galaktické válce se část Plejáďanů , vedená vůdci Aštorem a Jehowahem, odtrhla a usídlila se v systému Siria B, ale i na Zemi ve staré thuleánské základně v podzemí kontinentu Theros ( Antarktida )  a v systému přírodních dutin  v Egyptě, hluboko pod lokalitou známou jako Gizeh ( Gíza ) u Káhiry. Odtud pochází jejich pojmenování Gízané či Gizeh  Inteligence, původní jméno ale bylo Zetané.

 

         9)  Terané  představují několik těžko zařaditelných entit velmi staré pozemské civilizace nejasného rasového původu. Jsou to pravděpodobně pozůstatky nejstarších kolonistů Země a jejich potomků. Nacházíme po nich mnoho podivných artefaktů a kosterních pozůstatků, které se zcela vymykají všem známým historickým schématům. Pravděpodobně do této skupiny náleží především  Aluriané, což je velmi stará humanoidní rasa snad pocházející z Orionu, fyzicky zcela k nerozeznání podobná lidem, lišící se dvěma srdci a nesrovnatelně delší dobou života. Tvrdí se , že Aluriané pracují na Zemi ve prospěch lidí, které si velmi oblíbili.

                                                                                                  Ivo Wiesner- GAMBIT MAHÁTMŮ

 

 

            Tímto výňatkem z knihy přezíraného českého genia p. I. Wiesnera jsem chtěla   upozornit na fakt, že opravdu nejsme ve Vesmíru sami, že naši Zemi již v pradávných dobách navštěvovali mimozemšťané a též ve velké míře do našeho života zasahovali, což se projevilo i po II. sv. válce dohodami s americkou vládou, která pak výměnou za nové technologie dala všanc životy svých občanů, z  kterých si hlavně Reptiliáni a Drakoni udělali pokusné králíky v tom nejbrutálnějším slova smyslu. Pan Wiesner psal tuto knihu zhruba před deseti lety, situace se od té doby podstatně změnila. Máme též mnoho nových informací. Většina mimozemských skupin, které operovaly na Zemi, byla nucena odejít. Na Zemi byla uvalena karanténa. Poměr sil se změnil, temnota a její temní sluhové Ilumináti pomalu, ale jistě ztrácejí své pozice. Zdá se, že se nic nemění, ale dle nejvýznamnějších informátorů poslední doby Corey Goodea a COBRY… se blíží „ Událost“, která vše změní. Přisluhovači temnoty už nebudou mít moc na Zemi škodit, nebude zde víc pro ně místo. Nastane nový, zlatý věk, který přinese procitnutí ze zlého snu, radost a lásku. Každý si už vybral, jakou cestou se dá. Bytosti Světla jsou mocné a nedopustí, aby zvítězila temnota. Kdo má v sobě dobro, lásku a je na duchovní cestě, nemusí se ničeho obávat. Moc peněz bude zlomena, lidstvo začne používat volné energie a tím se osvobodí. Země bude očištěna a obrozena. Nezapomínejme, že  vše ve Vesmíru je propojeno. Dokud nebude vyřešena situace na Zemi, je zpomalena evoluce v celém Vesmíru. A co můžeme v tomto konečném boji o svobodu udělat my? Velmi mnoho. Nesmíme dovolit temnotě, aby nás ovládla, meditovat o lásce a světlu, pobývat hojně v přírodě. Čím dřív se všechny Síly Světla a Lásky propojí, tím dříve dojde k oné „ Události“, která navždy zatlačí temné síly  a  všechno, co s nimi souvisí. Těšme se na nový, krásný svět a tvořme jej ve svých myšlenkách. Dobře víme, jakou mají sílu. Nezapomeňme, že Světlo má daleko větší moc než temnota. 

                                                                                                                                 Nora Harazimová