Satanismus vládne světu

28.05.2021 20:22

Obětování lidí se děje po celém světě a je značně rozšířené. Satanisté mají ve svých řadách tzv. ploditelky dětí, o kterých se běžně neví, protože jsou utajené. Některé z těchto žen ploditelek jsou dobrovolnice, ale mnoho z nich je k této hrozné činnosti donuceno násilím. Součástí satanistických sítí jsou také lékaři a sestry, kteří pomáhají ploditelkám při porodu. Takto narozené děti nemají žádné dokumenty, jakoby nikdy oficiálně neexistovaly a neexistují, proto nikomu nechybí a je s nimi tedy možno zacházet po libosti. Kromě toho satanisté unášejí děti z běžné populace. Část obětí bývají dokonce dobrovolníci ze samotných řad satanistů.

Při satanském rituálním obětování, při kterém zemře samotný satanista, se jeho vědomí stává vlastnictvím démonů (Archontů).  Jindy bývá duše lidské oběti přemístěna do účastníka obřadu. (Duše člověka sídlí ve vyšších dimenzích, tak jak může být v těle a přemístěna? - poznámka Nora). Satanská oběť je zhypnotizovaná tím, kdo si chce vzít její životní energii a sílu. Vytváří se tak vibrační magnetická spojka, po které se přemístí duše oběti po jejím uvolnění z těla po zabití do satanisty, který se zúčastní obětního rituálu. Tento proces probíhá při mnohých satanistických rituálech po celém světě. Tělo rituální oběti je potom uložené do masového hrobu nebo do krematoria, které je pod kontrolou satanského kultu. Krev je fyzickým projevem či hmotným výrazem životní síly či energie. Při rituálech hraje nesmírně důležitou úlohu. Satanisté ji pijí a také jedí části lidského masa, aby získali životní energii oběti. Mají zvyk pít krev, i když je oběť ještě stále živá. Výron energie, který vzniká  při krvavých obřadech, nasávají démoni, kteří konzumují i adrenalin, jež se vytváří v krvi při násilí a týrání v okamžiku smrti oběti. Satanisté mají ve zvyku jíst i srdce, které je symbolem života. Předkolumbovští Aztékové ze středního Mexika byli posedlí obětováním lidí svým bohům. Obětovali denně tisíce lidí. Obětní ceremonie řídili kněží, při nich se oběti zaživa vytrhlo srdce z hrudi a věnovalo se bohům jako pokrm a dar. Předchůdcem dnešního satanismu je sumersko-akkadsko- babylónské mysteriózní náboženství. Jeho esenciální součástí byla přítomnost a moc démonických duchů. Satanismus, který je odjakživa hlavním náboženstvím elit řídících svět, postupně pronikl do západní civilizace. Ovládá a ovlivňuje intelektuální i neintelektuální život posledních staletí. Prosákl do politické sféry, výtvarného umění, hudby a vlastně do celospolečenského života. Všechno je energie. Všechny symboly představují vibrační frekvence energie. Během satanistického rituálu se vytvářejí  interdimenzionální  brány, které dovolují astrálním entitám zjevovat se v našem světě. Okultní pentagram, jeden z hlavních symbolů satanismu, bývá umístěný do kruhu, který vytváří magnetické pole nebo bariéru, jež zabraňuje  démonům  opustit  rituálně vymezený prostor. Při satanských rituálech se používá speciální řeč (zaklínadla, magické formule…), protože představují též vibraci stejně jako okultní symboly. Démoni se pomocí těchto formulí dostávají do naší dimenze. Mohou mít svou vlastní podobu nebo se stávají parazity lidské mysli, kterou následně dostanou pod svou kontrolu. Oheň je též důležitý prvek satanských rituálů.  Je zdrojem vibrací, které umožňují interdimenzionální přestupy a přechody. V historických pramenech se uvádí, že kněží měli schopnost navazovat kontakty s mimozemskými bytostmi či astrálními entitami. Tuto schopnost mají také vládcové a králové. Tvrdili, že se setkali s bytostmi, které se zhmotnily a následně se dematerializovaly. V tajných okultních společenstvích probíhá komunikace s těmito entitami. Archonti  žijí  v  tzv. 4. dimenzi  (  astrální rovina) a ovládají lidstvo 26.000 let, ovládají jej prostřednictvím hybridních pokrevních linií ( globální  elita), která jim slouží jako „pracovní nástroj“. Tyto hybridní linie jsou takovými prázdnými nádobami, které jsou obsazené démonickými archonty. Satanské rituály též negativně ovlivňují energetické pole Země. Krmí jej negativními vibracemi, které lidi udržují v nízkovibračním stavu. Démoničtí archonti jsou posedlí pohlavním stykem. Při sexu splývají dvě různá energetická pole, hlavně při vyvrcholení. Člověk se potom může stát ovládaným cizí entitou skrze otevřené energetické kanály. Především sex s dětmi je pro archonty důležitý, jeho provozování sahá až do  dávnověku. Archonti vstřebávají energii z dětí před pubertou, protože tato energie je ještě čistá a je pro ně více využitelná a velmi výživná. Jestliže parazitují na osobě, která má sex s dítětem, vysávají jeho životní energii. Anální sex s dětmi vyvolává v dětech reakci, tzv. vasovagální šok, který způsobuje dětem bolest, energie postupuje po páteři nahoru a exploduje v mozku, mysl se přitom rozdělí do amnestických bariér- toto se využívá při procesu tvorby kontroly mysli. Každý rok zmizí v USA během dne cca 2000 dětí. Tyto děti slouží hlavně jako oběti při satanistických rituálech. Tyto děti už nejsou nikdy nalezeny. Bývalý satanista Michael McArthur veřejně prozradil mnoho hrůzných  informací  z oblasti satanismu. Hovořil o tajných operacích satanistů, kdy byly a stále jsou unášeny děti, aby byly obřadně obětovány. Satanisté mají na unášení dětí stanovené určité dny. To samé patří pro přípravu dětí k obětování a k sexuálním a krvavým obřadům. Jistý nejmenovaný člen satanistické  organizace  ( zvaný  „černý princ“: rozhovor s ním možno najít v knize Satan´s Underground z roku 1990 od Dr. Al Carlislea) odhaduje, že jen v USA padne ročně za oběť satanistům 40-60.000 lidí.

                                               Ilumináti a satanismus:

Na vrcholu satanistické hierarchie má stát tajná okultní organizace zvaná Ilumináti, která byla založena v roce 1776 v Bavorsku německým filosofem, spisovatelem, vysokoškolským učitelem, advokátem a jezuitou Adamem Weishauptem. Tímto úkolem ho pověřili Rothschildové.(Ilumináti jsou organizace, která tajně za oponou kontroluje všechny oblasti společenského života, jako je finanční systém, vzdělávací instituce, právní systém, vlády, šoubyznys, média, věda a technika, vesmírné programy, vojenský sektor, politický sektor, farmaceutický průmysl, náboženské organizace, sekty atd. Ilumináti se řadí mezi elitu společnosti. Jejich cílem je nastolit Nový světový řád, v čele kterého bude stát malá centrální vláda řízená archonty, jež  bude vládnout celému lidstvu i planetě ( to se už nestane-pozn.N.). Ve skutečnosti Ilumináti světu vládnou velice dlouho, ale skrytě a stále nemají plnou kontrolu nad lidstvem ( ani mít nikdy nebudou-pozn. N). Chtějí toho dosáhnout populací akceptovaného totalitního systému. Jejich cílem je vytvořit z lidí dobrovolné otroky, kteří své otroctví budou nade vše milovat (úplný popis současné situace, že? -pozn. N). Je známo 12 hlavních satanských linií, které jsou součástí nebo úzce spolupracují s Ilumináty. Jsou to tyto rodiny: rodina Rothschild (stojí v čele iluminátské hierarchie), rodina Rockefeller, rodina Warburg, Russell, DuPont, Onassis, Freeman, Bondy, Kennedy, Astor, Collins, Liov. Jsou to všechno pokrevní linie řízené archony.

         Satanistická organizace- hierarchie

Ženská část:

Kněžka temnot

Vysoká matka temnoty ( 13  stupňů)

Sestry světla ( 9 stupňů)

Náčelnice

Řádný čarodějnický kroužek ( vedený  kněžkou)

 

Mužská část:

Královský ipaimus

Rada velkých druidů

Vysoký mistr

Služebník pentagramu

Řádný čarodějnický kroužek (vedený knězem)

To, jaké má člen satanistické organizace znalosti o satanistické hierarchii, závisí na dané satanistické skupině, které  je  členem a na jeho postavení v ní. Jednotliví příslušníci satanských spolků mají většinou či výlučně právě takové znalosti, aby ve svém stupni splnili svoji danou úlohu. Satanské kulty bývají často pod kontrolou tajných okultních společností řízených elitou. Nižší stupně, či nízké úrovně jsou zavedené pro nové členy, začátečníky. V satanské hierarchii stojí tyto stupně velmi nízko, mnohem níže než spodní úroveň Iluminátů. Mnozí stoupenci a zasvěcenci satanistické organizace skrývají svoji příslušnost k nim po celý život. Závazně utajují svoji skutečnou identitu a dosahují přitom významné, uznávané a respektované postavení v rámci společenské hierarchie. Je to nepsané pravidlo. Satanista může být například starostou města, vedoucím obchodní společnosti, premiérem vlády, prezidentem, křesťanským knězem apod. Vysoké postavení ve společenské hierarchii jim potom pomůže potlačit případné podezření nebo kritiku již v samém zárodku.

  (viz. Lidé jako George Bush, Henry Kissinger, Al Gore, Hillary Clinton atd.)

                           Myšlenková kontrola v satanismu

V satanismu se uplatňuje myšlenková kontrola rituálně zneužívaných obětí i samotných satanistů. Jde o úplné ovládání kontroly myšlení. Satanisté používají různé metody kontroly mysli k bezpečnému ukrytí své skutečné činnosti. Hlavním cílem myšlenkové kontroly je udělat oběť poddajnou a poslušnou a zabezpečit, aby mlčela o satanských aktivitách, kterých se zúčastňuje. Satanisté mají zavedený osvědčený systém kontroly mysli. Oběti jsou jeho pomocí zbavovány svobodné vůle. Mezi tyto metody myšlenkové kontroly patří například působení psychické bolesti, stimulace mozku a mnoho způsobů „pomatení se“, morální nátlak na podřízení se, vyčerpávání a psychické oslabování, používání drog, vyvolávání pocitu viny a jiné, které slouží k získávání stoupenců do řad satanistů. Satanisté se vždy snaží zlikvidovat bývalé členy, protože ti by je mohli prozradit. Satanisté vyšších úrovní jsou od narození podrobováni myšlenkové kontrole a jsou psychologicky zpracováváni ke spáchání sebevraždy, v případě, že by byli odhaleni.

 

                                                Satanská centra

Mezi nejdůležitější centra satanských rituálů a aktivit patří zámky královských rodin, gotická sídla, rezidence aristokracie a jejich odnoží v USA (např. Hearst Castle v Kalifornii). V Belgii se nachází zámek Mothers of Darkness Castle, kde britská královská rodina a iluminátská elita vykonává hlavní satanské rituály. Ve Skotsku je zámek Balmoral Castle, kde tráví britská královská rodina dovolené a též vykonává satanistické obřady. Na ostrově Isle of Wight probíhají ceremonie na potlačení vyšších frekvencí, čímž se lidstvo drží ve vibračním vězení. Je to svaté místo pro ty, kteří vědí o zemské energetické síti a je to jedno ze třech center druidů v Británii. Satanismus je tu velmi rozšířený a sdružují se tady známé osobnosti politiky, médií, policie apod. Je zde též rozsáhlá síť svobodných zednářů. Také centrum satanistických pedofilů. Ve vesnici existuje velký dům, v němž jsou vychovávány děti po únosech. Dalším rituálním centrem je jachtařský klub a Sea hotel. Britská královská rodina má s ostrovem silné spojení. Mnoho známých tváří navštěvuje ostrov pod záminkou plachtění na moři. Na nespočetných utajovaných místech světa existují tzv. farmy lidí. V některých těchto „farmách“ byly objeveny děti ve věku od 11 dní do 4 měsíců, které měly satanistům sloužit jako oběti pro krvavé rituály. Satanisty kontrolovaná média (MSM-mainstreamové  sračkomety) o těchto případech samozřejmě mlčí.

                                        SATANISMUS V SHOWBYZNYSU

Satanismus pronikl do popkultury v 60. letech 20. st. Známý satanista Anton Szandor LaVey intenzívně pracoval na vytvoření dobrého jména satanismu v očích veřejnosti. Prosadil komerční a dezinformační formu satanismu hlavně mezi umělecké osobnosti. Byl zběhlý v satanských praktikách už před rokem 1960. V roce 1966 založil organizaci zvanou Církev satanova. Mezi její členy patřila např. herečka Jayne Mansfieldová. Proslavená herečka Marilyn Monroe se zúčastňovala LaVeyových satanských rituálů ještě před oficiálním založením Církve satanovy. LaVey objevil Monroe v jednom striptérském klubu a vytvořil z ní hereckou hvězdu, ale též si z ní udělal svého myšlenkově ovládaného otroka. Hollywood= Holy Wood= Helle Wood- odkazuje na svaté dřevo druidů. Navenek se Hollywood jeví jako centrum filmové tvorby, ale ve skutečnosti je úzce spojen se satanismem a je pod kontrolou Iluminátů a slouží jako propaganda jejich záměrů. LaVey měl vždy styky s politikou, např. s americkým prezidentem J. F. Kennedym, také se zpěvákem Frankem Sinatrou (ovládal a zneužíval MK Ultra myšlenkově ovládané otroky). Jayne Mansfieldová byla vysokou kněžkou satanismu.

Filmový a hudební průmysl je přesycený odkazy na satanismus a uctívání ďábla. Je to záměr, protože se tak satanismus stává přístupným pro běžné lidi a stává se normální, běžnou záležitostí. Jmenujme jen pár příkladů: Mick Jagger a Brian Jones ze skupiny The Rolling Stones byli zasvěceni do komerčního satanismu LaVaye. Členem satanského kultu byl též myšlenkový otrok a masový vrah Charles Manson. Ve skladbě Stairway to Haeven od britské kapely Led Zeppelin puštěné odzadu je možné najít satanský „žertík“. Okultní režisér a velký fanoušek proslulého mága Aleistra Crowleyho Kenneth Anger se vyjádřil k této skladbě, že Stairway to Heaven je vůbec nejsatanštější skladba ze všech. Kytarista Led Zeppelin Jimmy Page byl inspirovaný okultismem, fascinoval jej hlavně Aleister Crowley. Ze satanismu a okultismu čerpala též skupina Black Sabath. Ve filmu „ Závod s ďáblem“ s Peterem Fondou v hlavní roli, objeví skupina výletníků v lese satanský kult, který obětuje mladou ženu, výletníci oznámí případ na policii, ale po čase zjistí, že do těchto rituálů je zapojeno prakticky celé město včetně policie a nejvyšších kruhů. Ve filmu „Devátá brána“ s Johny Deppem se setkáváme s okultními knihami, které slouží k invokaci ďábla, část filmu (satanský rituál) se natáčela na  zámku patřícím rodu Rothschild ve Francii. V okultním snímku „ The Devil rides out“ jsou zobrazené rituály obětování dětí a vyvolání démonů. V televizním seriálu „Supernatural“ (Hrozba z temnoty) jsou někteří lidé posedlí démony, kteří je ovládají. Ve filmu „Constantine“ s Keanu Reevesem  je dobře ukázané, jak démoni žijí mezi námi a snaží se podmanit si svět. Ve  snímku „Legenda“ s Tomem Cruisem se Satan snaží získat nadvládu nad světem. Ve filmu „Eyes wide shut“ od záhadně zesnulého hollywoodského insidera Stanleyho Kubricka vidíme, že se satanských orgií zúčastňují vysoce postavené osobnosti. V kultovním hororovém filmu „ Rosemary má děťátko“ se jistý herec zaprodá satanskému kultu, aby získal slávu, dá obětovat svého kolegu a nechá využít svou manželku v satanském rituálu jako ploditelku démona. Množství reálných celebrit bylo obětováno  ( Jim Morrison, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Michael Jackson, Whitney Houston ….). „Za slávu se platí“ a sami nechávají obětovat své známé a rodinu, aby se stali známými a bohatými ( např.  John Travolta zaplatil za slávu krvavou oběť svého syna, režisér Polanski smrtí své těhotné manželky ….). Duši zaprodal také Harry Angel ( hraje ho Mickey Rourke) ve filmu „Angel heart“, ve kterém jsou ukázány některé satanské a woodoo rituály. V popové hudbě najdeme množství symbolů a skrytých zpráv. To samé v počítačových hrách. Black metal, který vznikl mezi 80. a 90. lety, se zabývá mimo jiné též tématikou satanismu (i když   pouze  povrchně a komerčně). Jsou v módě obrácené pentagramy a kříže na tričkách. Například postava zvaná Lew Ashby v seriálu „Californication“ – Orgie v  Kalifornii   nosí  v  druhé sérii nenápadné tričko s pentagramem a démonickou modlou Bafometem. Satanismus je prezentován všude, kde se dá. Zaryl se  hluboko  do  lidského  podvědomí  díky zábavnímu průmyslu a lidé ho většinou nevědomě sami akceptují a podporují. 

  

KALENDÁŘ SATANSKÉHO RITUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ:

 

  1. 1. Nový rok – svátek druidů

7. 1. Den svatého Winebalda – krvavý rituál

17.1. Satanské oslavy – sexuální rituál

20. 1. Předvečer svaté Agnes – únos, příprava obětování

                                                          

26.1. Velké vyvrcholení – sexuální rituál, lidská oběť

2.2. Hromnice – sexuální rituál, jeden z čarodějnických rituálů

                                                            

25.2.  Krvavá hostie neboli den sv. Walpurgy- krvavý rituál, zvířecí oběť

1. 3. Den  svatého Echiatada - krvavý rituál, pocta démonovi

20.3. Jarní rovnodennost- sexuální a krvavé rituály, sabat

24.3 – satanský rituál se 16 -letou nevěstou

19.- 25.4. – únos , příprava  na obětování

24.4. Předvečer svatého Marka

25.4. Velké vyvrcholení – ženská oběť ( může  být i dětská), sexuální rituály, rituály plodnosti

26. - 30.4. Přesvaté dni Beltainu

30.4. Valpuržina noc neboli májový předvečer- krvavý rituál, JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH ČARODĚJNICKÝCH SABATŮ

1.5.  Beltaine, Valpuržin neboli májový den- krvavý rituál, ohňový festival

21.6. Letní slunovrat – sexuální rituál, zvířecí nebo lidská oběť

23.6. Předvečer svátku Jana Křtitele- ohňový festival, nejvýznamnější období k praktikování magie

1.7. Démonské oslavy- krvavý rituál, sex s démony, únos, příprava a obětování

25.7. Den sv. Jamese ( Jakuba)

27.7. Velké vyvrcholení – sexuální rituál, obětování ženy

31.7. - 1.8. Lammas - zvířecí nebo lidské oběti, velký sabat

3.8. Satanské oslavy- sexuální rituál

24.8. Den sv. Bartoloměje- ohňový festival, velký sabat

7.9. Svatba se šelmou- sexuální a krvavé rituály, žena do 21 let

20.9. Půlnoční hostie – ruce slávy, krvavý rituál

22.9. Podzimní rovnodennost – sexuální rituál

23. - 30.10. - únos, příprava na obětování

29. - 31.10.  Předvečer všech svatých – krvavý rituál, ohňový festival, velký sabat, víra, že se mrtví toho dne vracejí na zem

1.11. Halloween – sexuální rituál

4.11. Satanské oslavy- sexuální rituál

11.11. Předvečer všech svatých- prastaré datum, slavené některými skupinami

16. – 23. 12. – únos, příprava na obětování

21.12. Den sv. Tomáše – ohňový festival, velký sabat

22.12. Zimní slunovrat – sexuální rituál ( pro  některé skupiny též pohřební rituál)

24.12. Převeliké vyvrcholení- krvavý rituál

Astronomické události, jako je úplněk nebo zatmění jsou též důvodem k satanským rituálům a oslavám.

 

        Zdroj: https://marioolah.blog.idnes.cz

 

              zpracováno volně dle informací Davida Icke a Robina de Ruitera