UČENÍ MCEO A DESKY CDT

10.09.2015 13:07

Učení MCEO nemá původ na Zemi; toto učení představuje záznam vyspělých spirituálně vědeckých znalostí a rozsáhlé historie, které byly přeloženy do mnoha forem, v mnoha různých obdobích a místech, v rámci a mimo náš 15 rozměrný vesmír. Záznamy znalostí a historie, kterými učení MCEO je, představuje dar vhledu, zpětného pohledu a pohledu vpřed, který byl poprvé poskytnut před 950 miliardami let rasami předků našeho vesmíru a mimo něj, kteří se vyvinuli, aby ztělesnili reality „ věčného životního vzestupu“, které jsou odhaleny v učení  MCEO.  Učení  MCEO bylo na Zemi přineseno v několika různých obdobích  předstarověké  historie- počínaje jeho prvním udělením před 25 miliony let, které byly následně zničeny.  V mladší předstarověké historii bylo učení MCEO na Zemi opět přineseno kolektivem mezidimenzionálních  ras, které jsou zmiňovány jako strážcovská aliance- Melchizedekův klášterní řád ( GA- MCEO), pod dohledem jejich rady starších, rad křišťálové řeky adeptů Aquareion – Adaši; Učení  MCEO bylo na Zemi navráceno jako dar vyvíjejícímu se lidstvu.  Mladší předstarověká učení MCEO se na Zemi objevila z knihoven 12deskových CDT stříbrných zaznamenávačů, které byly předány starobylým  lidským rasám na Zemi Urtite azuritskou rasou strážců MCEO v období Atlantidy 246.000 p. n. l., jako součást smlouvy smaragdové archy úmluvy ko- evoluce. Po obdržení desek CDT Urtité vytvořili původní psané  překlady, vytvořili  texty  Maharata o 590 svazcích. Částečné texty Maharata/ překlady desek CDT byly později vytvořeny v mnoha obdobích a mnoha pozemskými kulturami, poslední částečný překlad začal v roce 10 p. n. l. během „ Kristova období“ ( 12 p. n. l.- 27  n. l. )

                                                   

Historická metoda překladu desek CDT

Protože první překlad desek CDT/ textů Maharata byl proveden v r. 246.000 p. n. l., došlo od té doby na Zemi  k  mnoha událostem jak v klimatických změnách, tak v lidském válčení. Díky opakovanému výskytu takových událostí byly v r. 208, 216 p. n. l. texty  Maharata a 10 z 12 desek vzaty Azurity a byly zajištěny pod dohledem MCEO. Jedna ze dvou chybějících desek byla získána a vrácena do ochrany MCEO v 17. st. a druhá, poslední deska CDT byla získána v listopadu 1999. V  době, po zajištění textů Maharata a 10 z 12 desek CDT, GA- MCEO a adepti Křišťálové řeky adaši vytvořili sadu protokolů, podle kterých by MCEO desky / texty Maharata a toto učení měly být na Zemi vráceny prostřednictvím dálkového přenosu během jistých významných období, zatímco získané desky CDT/ texty Maharata zůstanou v bezpečném uskladnění, dokud nenadejde v budoucnosti den, kdy budou moci být bezpečně vráceny.

 

Protokoly, kterými strážci historicky zařídili dálkový přenos desek CDT/ textů Maharta během různých období lidské historie, znamenají zapojení skupiny 3 mluvčích MCEO v konkrétních obdobích. Každá skupina 3 mluvčích MCEO úzce spolupracovala se strážci GA- MCEO, aby zařídila dálkový přenos desek CDT/ textů Maharata do svých konkrétních období. Od r. 208.216 př. n. l. byla zařízena řada částečných přenosů desek CDT/ textů Maharata včetně poslednějších snah z let 22.430 př. n. l., 2040 př. n. l. a 10 př. n. l.,   v  aktuálnějších obdobích dávné historie se 3- členné skupiny mluvčích MCEO  a částečné přenosy desek  CDT  objevily v hinduistické, hebrejské, čínské, tibetské, africké, egyptské, mayské, incké, keltské-druidské a některých dalších kulturách.

Metoda, kterou mluvčí MCEO dosáhli dálkového přenosu desek CDT začíná počátkem života, kdy nejméně jeden z těchto tří určených mluvčích opakoval přímé fyzické kontakty se členy GA- MCEO . Během každého období, ve  kterém    desky CDT/ texty Maharata byly poskytnuty, si je GA- MCEO vědoma identity „potencionálních mluvčích“ dříve, než vstoupí do fyzické  inkarnace na Zemi a sledují je od okamžiku fyzického početí. Každý ze 3 mluvčích má 2 další „ primární záložníky“- a příležitostně několik dalších, kteří slouží jako záloha, pro případ, že určený mluvčí nemůže úkol splnit. V každém období se skupina několika jedinců inkarnuje se specifickými spícími konfiguracemi, nesenými jejich DNA; když jsou aktivovány, tyto konfigurace otevřou specifické „elektromagnetické průchody“ v rámci neurologických obvodů, což těm, kdo je mají, umožní obdržet chráněná, elektronicky zakódovaná data přímo od GA- MCEO. Časem, jak se spící  kódování  DNA aktivuje, se tito jedinci stále více stávají schopnými biologicky získávat a neurologicky  přenášet informace, přenášené v datovém toku GA- MCEO, což jim umožňuje vytvořit si čistou, vědomou, mezidimenzionálně chráněnou komunikaci s GA-MCEO. Tento proces kódovaného, mezidimenzionálního, elektronického, datového vysílání se nazývá keylontická komunikace.

Keylontická komunikace není totéž, co proces běžně známý jako „channeling“ nebo „vědomé zprostředkování“.  Channeling je proces, ve kterém spirituální esence odtělesněného jedince nebo kolektivu dočasně ( nebo někdy permanentně) vstupuje do fyzického těla, bioenergetického pole a vědomí inkarnovaného člověka, aby komunikovala v lidském světě. GA- MCEO a adepti adaši se do procesu  chanellování nezapojují, protože to velmi často způsobuje biologické poškození lidské DNA, které může vážně zasáhnout do biologie jedince a do jeho spirituálního vývoje; v tomto ohledu je channeling považován za „riskantní“. V mnoha případech jak „channeling“, tak „zprostředkování v transu“ ( nevědomý channeling) může vést také k dočasnému nebo permanentnímu „ vymístění identity“, nebo „ posednutí“; v tomto ohledu je channeling a zprostředkování v transu považovány za přímo nebezpečné. Na channeling je tudíž ze strany GA- MCEO a adeptů adaši pohlíženo jako na nebezpečnou a nespolehlivou metodu mezidimenzionální komunikace.

Protože keylontická komunikační elektronické vysílání dat nezpůsobuje poškození lidské DNA- a nenarušuje a neporušuje lidskou biologii a bioenergetické pole- je to metoda zvolená kolektivy strážců. Všichni lidé mají organickou, genetickou schopnost do jisté míry komunikovat  keylonticky a jsou také geneticky náchylní na invazivní mezidimenzionální výměnu. Mezidimenzionální  komunikace je organická schopnost a přirozené právo všech lidí, ale jde o dar, u kterého je třeba vzdělání, má-li být rozvinut bezpečně.

Ačkoliv všichni lidé mají přirozené biologigické a spirituální predispozice pro mezidimenzionální výměnu a keylontickou komunikaci, ne všichni lidé mají zodpovědnost kontaktů mluvčích GA- MCEO. Během početí získávají jedinci s kontakty mluvčích MCEO dodatečnou spící DNA, zakódovanou přímo GA- MCEO, jejíž aktivace si vyžaduje přímou pomoc GA- MCEO. V raném dětství, a až do adolescence, zasvěcení GA-MCEO opakují fyzické kontakty- setkání s mluvčím,  nebo  mluvčími, kteří mají v dospělosti provést dálkový přenos desek CDT. Prostřednictvím těchto kontaktů-setkání, provádí GA-MCEO progresivní proces aktivace  specializovaného spícího kódování DNA, která pak po úplné aktivaci, umožní keylontické datové vysílání přímo z disků s deskami CDT a dálkový přenos  poskytne přímé živé vysílání dat z GA- MCEO a adepty adaši. Proces keylontického komunikačního elektronického vysílání dat byl metodou, jejímž prostřednictvím GA- MCEO zařídil dálkový přenos desek CDT v celé pozemské historii, a je to tatáž metoda dálkového přenosu, používaná dnes.

                                          

CDT DESKY A HISTORICKÁ  NÁBOŽENSTVÍ

           Přenos CDT/ textů Maharata v r. 246. 000 př. n. l. obsahoval původní multidimenzionální vědu a učení „ vzestupu“, z něhož pak nakonec zdegradovalo „ původních 12 starodávných pozemských náboženství“ a všechna následná fragmentovaná náboženství; tudíž desky CDT/ texty Maharata představují společný zdroj, ze kterého vzešly všechny pozemské, historické a moderní náboženské  doktríny a pozemská , vědecká inspirace. Původních 12 starodávných, pozemských náboženství nezačalo jako konkurenční, vzájemně si odporující doktríny, ale spíše představovala vzájemně se doplňující pohledy, které byly poprvé vyučovány orálně, poté, co byly zavedeny protokoly dálkového přenosu desek CDT ze strany strážců MCEO, po opětovném získání 10 z 12 desek CDT v r. 208. 216 př. n. l. Ústní přenosy vznikly na základě rozdělení učení desek CDT/ textů Maharata do 12 odpovídajících aspektů zvaných „legie“, každá legie představovala ústní přenos jednoho z 12 stříbrných disků desek CDT. Soubor 12 ústních legií desek CDT byl známý jako „ 12 legií KRYSTHL- A“, slovo „ KRYSTHL- A“ bylo odvozeno od „7 posvátných zvuků“, které představují „ první slyšitelné zvukové tóny jádrového stvoření“ v našem  15 rozměrném vesmíru. „ 7 posvátných zvukových tónů jádrového stvoření“ je „ Ka, Ra, Ja, Sa, Ta, Ha, La, předstarodávné slovo „ Krys-thl-a“ bylo používáno v souvislosti se souborem „12 desek CDT ústních legií“.

 

 V záznamech desek  CDT MCEO  jsou původní lidské rasy známy jako „ andělská lidská linie“. Každá z 12 orálních legií desek CDT byla svěřena jedné z 12 původních, pozemských, lidských linií, které byly kolektivně nazývány „ 12 lidských kmenů“. Každý „kmen“ chránil a předával ústní tradici, znalosti a historické záznamy obsažené v jednotlivých „ ústních legiích desek CDT“. Každá jednotlivá ústní legie desek CDT byla dálkově přenesena skupinou 3 mluvčích MCEO, která byla součástí „kmene“, kterému deska CDT odpovídala; v jakékoliv době byla na Zemi aktivní pouze jedna skupina 3 mluvčích. 

 Dálkové přenosy orálních legií desek CDT se časem na Zemi vrátily, následně po sobě, počínaje učením obsaženým na desce CDT 1. Každá ústní legie byla přenesena andělské lidské kultuře v různém období, aby postupně pomohla postupu evoluce lidského kolektivu. Historické přenosy učení obsažené ve „2 chybějících discích“ byly vylíčeny z textů Maharata prostřednictvím keylontické komunikace  GA- MCEO. V různých historických obdobích se „ 12 lidských kmenů“ samotných stalo známých jako „12 legií krysthl-a“, v pozdějších historických chybných překladech  12 legií ústního přenosu desek CDT bylo slovo „ krysthl-a“ fragmentováno a polarizováno do slov „ Kryst“( později slovo Kristus) a „HL- a“( později z tohoto slova vzniklo slovo Allah). To bylo „první rozdělení 12 kmenů“ a potom se jak populace, tak ústní tradice dále fragmentovaly a degradovaly.

Během několika období v historii, po založení 12 legií ústních přenosů KRYSTHL- A desek CDT, byly části původních 12 ústních legií přeorganizovány a restrukturizovány, či „ relegiovány“, aby se vytvořily psané překlady učení desek CDT, které se objevily v různých raných jazycích a dialektech. První psané překlady , které vznikly z původních 12 ústních legií, se staly známé jako „ původních 12 pozemských re- legií pozemských andělských lidí“, toto slovo se později změnilo na „ náboženství“, v jazycích a dialektech příslušejících kulturám jistých období. Psané částečné překlady učení desek CDT- byly původně jedinečné, ale komplementární a shodné, díky tomu, že uznávaly svůj původní zdroj desek CDT. Z těchto předstarověkých učení vznikly všechna následná historická fragmentovaná náboženství. Časem a díky záměrným historickým manipulacím zinscenovanými iluminátskými rasami (mají hybridní andělské lidské a „ vetřelecké mimozemské“ genetické linie“) byly komplementární pohledy a učení původních 12 starobylých andělských lidských pozemských náboženství stále více překrucovány, až na konkurenční, vzájemně si odporující doktríny a „ dogmata pro kontrolu mas“.

                                        

DESKY CDT A SOUČASNÁ  SVĚTOVÁ  NÁBOŽENSTVÍ

Vzájemně si odporující doktríny historických „ kontrolních dogmatických pokřivení“, jejichž prostřednictvím „ byla lidská populace poštvána proti sobě“, se objevily prostřednictvím stále se zvětšujících záměrných zkreslení, chybných překladů a zamlčování původních překladů desek CDT. Všechny tradiční fragmentované náboženské texty – a „ new age“ channelované doktríny – jsou v tuto chvíli pokřiveny k nepoznání, obsahují falsifikace a vynechávky, historicky zamýšlené iluminátskými  skupinami pro udržení dogmat kontroly mas, kterými tajně řídí a ovládají současnou lidskou globální společnost. Ale v rámci stávajícího pokroucení doktríny, každé dnešní primární náboženství stále obsahuje „ semínko spirituální pravdy“, odvozené z původních 12 starobylých pozemských náboženství, jejich předchůdců- 12 ústních legií disků CDT KRYSTHL-A a původního společného zdroje učení MCEO desek CDT/ textů Maharata, ze kterého všechna původně vzešla.

V učení MCEO dnešních překladů desek CDT se často používají slova „ Kryst“, „Kristus“ a jejich odvozeniny. Ve stávajícím kontextu těchto slov jsou zkrácené zmínky o učeních, myšlenkách a motivacích odpovídajících předstarověkému slovu „ KRYSTHL- A“, „ 7 posvátným zvukům“(„ prvními slyšitelnými zvukovými tóny jádrového stvoření“ v našem 15 dimenzionálním vesmíru), od kterého je toto slovo odvozeno a souboru učení multidimenzionální vědy „ vzestupu“, „ společného zdroje“obsaženého v původním předstarověkém překladu desek CDT/ textů Maharata. V nejranějších překladech desek CDT bylo slovo „kristus“ použito, aby označilo vztah mezi předstarověkým učením „ Kryst“" a některými učeními obsaženými v moderních „ křesťanských náboženstvích“. Jak moderní překlady pokračují, pravopis se „ vyvinul“ zpět na původní zkratku Krist/ Kryst z předstarověké doby- zdroj pozdějšího slova „Kristus“.  Učení desek CDT obsahuje odkazy na některá učení z nejranějších světových náboženství dneška, ale jejich vztah sahá daleko za hranice samotné křesťanské doktríny.

Svobodné učení MCEO respektuje „ semena čisté posvátné pravdy“, která stále zůstává ve většině současných fragmentovaných světových náboženství a obsahuje „ posvátné knihy a doktríny“ těchto náboženství. Faleš obsažená v současných náboženstvích se objevila prostřednictvím záměrného prosazování falešných učení a manipulace historických záznamů, které konkurující si globální iluminátské frakce čím dál více inscenovaly v celé obecně známé lidské historii, aby rozvinuly svá dogmata pro kontrolu mas. Zatímco všechny tradiční náboženské doktríny sdílejí „ společné semeno pravdy“, sdílejí také „ společné podloží falše“, vložené jim silami, které usilují o konečný zánik andělských lidských druhů. 

Z falší napáchaných na našich spirituálních pravdách je „ největší falší vůbec“ záměrné a naprosté vynechání vyspělých vědeckých učení multidimenzionální fyziky ze „ spirituálních knih“ předstarověku, která jsou obsažena na MCEO deskách CDT a v jejich původních psaných překladech. Toto záměrné neustále více inscenované vynechání historického faktu, které bylo provedeno v období současné historie od dob 11.000- 10.000 let př. n.  l., vyvrcholilo vytvořením „ masové iluze u celého druhu“, ve které je vnímáno neorganické rozdělení a zdánlivá konkurence mezi spirituální a vědeckou realitou. A prostřednictvím této iluze „bezduchá věda“ ospravedlňuje své snahy bez svědomí/ vědomí nebo „ duchovního zákona či důsledků“ a „ spiritualita bez vědy“ zůstává vykastrována o skutečné znalosti, jejichž prostřednictvím se naplňují aspirace na „ věčný život po smrti a vzestup“. Původní záznamy desek CDT o starodávné a předstarověké historii obsahují i záznamy o spirituálně a technologicky vyspělém člověku, a jiných než lidských kulturách. Jak historické záznamy desek CDT, tak učení desek CDT o spirituálně- vědeckých technologiích „ vzestupu“ byly historicky ze současných fragmentovaných náboženských doktrín odstraněny a byly upřeny vědeckému paradigmatu. Toto vynechání a upření starobylé „ jádrové pravdy a základních faktů“ bylo provedeno, aby se lidským masám zabránilo získat znalosti a osobní moc, díky kterým by mohly znovu získat kontrolu nad svým osobním a kolektivním evolučním osudem.

 

                                

                        Úvodní souhrn problematiky - 1

            ©2009 Ashayana Deane - Azurite Press MCEO, Inc